Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-049

17 Mayıs 2022

ÜRETİM İLE İHRACAT FAALİYETİNDE BULUNAN KURUMLARA SAĞLANAN 1 PUAN KURUMLAR VERGİSİ ORANI İNDİRİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32 nci maddesi uyarınca kurumlar vergisi oranı % 20’dir. Bununla birlikte, KVK’nın geçici 13 üncü maddesi uyarınca, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi oranı % 23 olacak, 2023 ve müteakip dönemlerde tekrar %20 lik genel oran uygulanacaktır. 

Diğer tarftan, 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, KVK’nın 32 nci maddesine eklenen hükümler uyarınca, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançları ile sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanacaktır[1].

7351 sayılı Kanunla getirilen bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar içeren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) (ilerleyen bölümlerde “Tebliğ” olarak anılacaktır) 14.05.2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmıştır.

Sirkülerimizin ilerleyen bölümlerinde, anılan Tebliğ ile yapılan düzenlemeler detaylı olarak açıklanmış olup, özetle şu şekildedir:

  • Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2022 tarihinden itibaren gerek ihracat faaliyetlerinden gerekse üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanır.
  • Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükellefler ise 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren bu kapsamda elde edecekleri kazançlarına 1 puanlık oran indirimini uygulayabileceklerdir.
  • İndirimden yalnızca mal ihracatından elde edilen kazançlar değil, hizmet ihracı kapsamındaki kazançlarda yararlanır. Hizmet ihracı, yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetleri kapsamaktadır.
  • Transit ticaret kapsamındaki mal satışları ihracat faaliyeti olarak değerlendirildiğinden, bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar da indirimden yararlanır.
  • Tebliğ’de belirtilmemiş olsa da fiilen yurt dışında gerçekleştirilen hizmetlerden elde edilen kazançların da transit ticaretten elde edilen kazançlarda olduğu gibi 1 puanlık indirimden yararlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, uluslararası taşımacılık kapsamında yurt dışındaki müşteriye verilen ve yurt dışındaki müşteriye fatura edilen taşımacılık hizmetlerine konu kazancın da 1 puanlık indirimden yararlanması gerektiği görüşündeyiz. Ancak, Tebliğde bu konular hakkında bir açıklama yapılmadığından, herhangi bir cezalı tarhiyata maruz kalmamak adına, kapsama giren mükelleflerin Maliye İdaresinden özelge talep etmelerinin uygun olacağı görüşündeyiz.
  • Sanayi sicil belgesini haiz olan ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar, münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir.
  • Yurt içinden, serbest bölgeler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlar da ihracat olarak kabul edilecek ve bu faaliyetten elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanabilecektir.
  • 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarı, gerek ihracattan & üretimden elde edilen kazancı gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını (kurumlar vergisi matrahını) aşamaz. Dolayısıyla, mükelleflerin ihracat & üretim faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço karından fazla olması halinde safi kurum kazancını (kurumlar vergisi matrahını) aşmamak kaydıyla ihracat & üretim faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir.
  • Mükelleflerin; ihracat & üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının da bulunması halinde, ihracattan & üretimden kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan & üretimden elde edilen kazancın Ticari Bilanço Karına (TBK) oranlanması suretiyle tespit edilecektir.
Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.

[1] 24.01.2022 tarihli ve 2022/017 sayılı Sirkülerimizde detaylı açıklamalar

yer almaktadır.