Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-044

18 Nisan 2022

7394 SAYILI KANUNLA YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE İLGİLİ KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMALARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

2022/16 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7351 sayılı Kanun ile girişim sermayesi yatırım fonu dışında kalan tüm yatırım fonlarından elde edilen kâr payları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu değişiklik, 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu defa 7394 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan “kâr payları” ibareleri “kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler” şeklinde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, (d) bendinin (4) numaralı alt bendine “(Esas faaliyet konusu itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalanların kazançları hariç)” ibaresi eklenmiş ve (e) bendinin birinci paragrafında yer alan “ve rüçhan haklarının” ibaresi “, rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının” şeklinde değiştirilmiştir.

5) (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları.”

Bu düzenleme ile şu değişiklikler yapılmış bulunmaktadır:

  • Girişim sermayesi yatırım fonları ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonları dışında kalan yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına ilave olarak katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar da kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınmıştır (Yürürlük; 15.04.2022 tarihinde).
  • Yukarıda belirtilen yatırım fonu katılma paylarının, Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında dönem sonu değerlenmesinden doğan kazançlara da istisna uygulanacaktır (Yürürlük; 15.04.2022 tarihinde).
  • Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları 2023 yılı için istisna kapsamı dışına çıkarılmıştır (2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere 15.04.2022 tarihinde).
  • Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve kurumlar tarafından elde edilmeleri halinde dağıttıkları kar payları ile fona iade halinde oluşan itfa gelirleri elde eden kurumlar tarafından istisna kapsamında değerlendirilen yatırım fonlarının katılma paylarının iki yıldan uzun süreyle elde tutulması halinde satışından doğan kazançlar diğer şartların da sağlanması halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesindeki %75 oranında uygulanan kurumlar vergisi istisnasından yararlanacaktır (Yürürlük; 15.04.2022 tarihinde).

Saygılarımızla,