Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-016

24 Ocak 2022

GİRİŞİM SERMAYESİ DIŞINDAKİ DİĞER YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN KÂR PAYLARI DA İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR

(7351 SAYILI KANUN, MD.14)

Bilindiği gibi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir. Söz konusu bendin 3 numaralı alt bendine göre, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanmakta olup, söz konusu (a) bendinin son cümlesinde, diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarının bu istisnadan yararlanamayacağı hükme bağlanmıştı.

22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 14’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“4) Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç).”

“Diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.”

Yapılan bu değişikliklerle, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kâr paylarına ilaveten diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kâr payları da istisna kapsamına alınmıştır. Böylece tüm yatırım fonlarından elde edilen kâr payları kurumlar vergisi istisnasından yararlanacaktır.

Diğer taraftan, yeni eklenen 4 numaralı alt bentte yer alan parantez içi hüküm gereğince, istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına uygulanmayacaktır.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığından, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dışındaki yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kâr payları istisna dışında kalmaya devam edecektir.

Yapılan değişiklikler, 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.