Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-012

14 Ocak 2022

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİYLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEREK STOPAJ YOLUYLA VERGİLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN ESASLARINI AÇIKLAYAN 318 NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

7338 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce sosyal medya üzerinden elde edilen kazançların ticari kazanç kapsamında vergilendirilmesi ve beyanı gerekmekteydi.

Sosyal medya platformları üzerinden gelir elde eden farklı yaş ve meslek grubundan birçok kişi (çok az kazanç elde edenler dahil); tüm kazançlarının ticari kazanç kapsamında vergilendirilmesinin bir sonucu olarak; beyanname verme, defter tutma, bildirimde bulunma, vesika düzenleme gibi mevcut vergi kanunları itibarıyla çeşitli yükümlülüklere tabi olmaktaydı. Bu durum uygulamada birçok soruna neden olmuş ve bu sorunların ortadan kaldırılması amacıyla Gelir Vergisi Kanununda düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda; 7338 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesiyle, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinden elde edilen ve tutarı 2022 yılı için 880.000 Türk Lirasını aşmayan kazançlara uygulanmak üzere basitleştirilmiş bir vergileme sistemi getirilmiştir.

Getirilen bu yeni düzenleme ile kapsama giren mükelleflerin elde etmiş olduğu kazançlar, stopaj yöntemiyle vergilendirilecektir. Artık bu işlemler için defter tutulmayacak, fatura düzenlenmeyecek ve beyanname verilmeyecektir.

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEREK TEVKİFAT NİHAİ VERGİLEME HALİNE GETİRİLMİŞTİR
 

1.      YAPILAN DÜZENLEMENİN KAPSAMI :

7338 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 20/B maddesi eklenmiştir:

“Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası:

Mükerrer Madde 20/B – İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.

Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

12 Ocak 2022 tarih ve 31717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 318 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile düzenlemenin usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin detayları aşağıdadır.

2.      İSTİSNADAN YARARLANABİLMENİN ŞARTLARI :

Yapılan düzenlemeden faydalanmanın temel şartları aşağıda sıralanmıştır:

a.    İstisnadan, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler (Tam veya dar mükellef olmalarının bir önemi bulunmamaktadır.) yararlanabilecektir.

Dolayısıyla bu uygulamadan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanamayacaktır.

Diğer taraftan; sadece akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için geliştirilen uygulamalar istisna kapsamına girdiğinden masaüstü bilgisayarlar için geliştirilen uygulamalar istisna kapsamına girmeyecektir.

Bu istisnadan faydalanacak mükelleflerin istisna kapsamındaki faaliyetler dışında başka ticari faaliyetlerinin olması, istisnadan faydalanmaya engel değildir.

b.    Diğer önemli bir şart ise; bu istisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edecekleri tüm hasılatlarını tahsil etmelerini temin için Türkiye’de kurulu Bankalarda hesap açmaları gerekmektedir.

Açılacak bu hesaba yatırılacak tüm paralar üzerinden Bankalar tarafından tevkifat yapılacağından dolayı mükelleflerin bu hesapları sadece istisna kapsamındaki faaliyetlerinden elde edecekleri gelirler için kullanmaları, bunun dışındaki faaliyet ve işlemleri için kullanmamaları gerekmektedir. Hesaba tevkifat kapsamında olmayan bir paranın yatırılması durumunda Bankalar  bu tutar üzerinden de tevkifat yapacaktır. Ancak vergi hatası kapsamında yapılan bu tevkifatların sonradan iade alınabileceğini değerlendirmekteyiz.

c.    Bu istisnadan yararlanabilmek amacıyla Türkiye’de kurulu Bankalar nezdinde yeni hesap açılması halinde, hesap açılış tarihinden itibaren; mevcut hesabın kullanılacak olması halinde ise mevcut hesabın bu amaçla kullanılacağına dair istisna belgesinin Bankaya ibraz tarihinden itibaren bir ay içerisinde Banka hesaplarına ilişkin bilgilerin (Banka adı, Banka şubesi, İban numarası) bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

d.    İstisnadan yararlanabilmenin bir diğer şartı ise; bu kapsamdaki faaliyetlerden elde edilen kazanç toplamının 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmamasıdır. Bu tutar 2022 yılı için 880.000 TL’dir.

İstisna uygulamasında yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Dolayısıyla bir yıl elde edilen kazancın istisna tutarını aşması durumu diğer yıllar istisnadan faydalanılmasına engel değildir.

İstisna tutarının belirlenmesine ilişkin kanuni düzenlemede kazanç ifadesi kullanılırken, 318 No.lu Gelir Vergisi Tebliğinde hasılat terimi kullanılmıştır. Ancak mükelleflerin bu istisna kapsamına girip girmediği tespit edilirken; istisna kapsamındaki kazançların, yani elde etmiş oldukları hasılattan bu işlemler için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan tutarın dikkate alınmasının daha doğru olacağını değerlendiriyoruz.

e.    İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairelerinden “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi”ni (İstisna Belgesi) almaları gerekmektedir.

3.      İSTİSNA KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR :

a.    Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından sadece gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecek olup kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanamayacaktır.

b.    Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında yalnızca elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar istisna edilmektedir. Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışında elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.

c.    Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için bu istisna hükümleri uygulanmayacaktır.

d.    Düzenleme kapsamında elde ettikleri hasılatın tamamını Türkiye’de kurulu Banka vasıtasıyla tahsil etmeyen mükellefler diğer şartları taşısalar dahi bu istisnadan faydalanamazlar.

f.    İstisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan faydalandığı tespit edilen mükelleflerin söz konusu kazançlarına ilişkin olarak eksik tahakkuk etmiş olan vergi, mükellefin bağlı bulunduğu yerdeki vergi dairesi tarafından vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

4.      İSTİSNA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR :

a.    İstisna şartlarını haiz mükelleflerin, istisna kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir.

b.    İlgili takvim yılında istisna şartlarını sonradan kaybedenler ile bu şartları ihlal edenler, şartın kaybedildiği veya ihlal edildiği yıl için söz konusu istisnadan yararlanamayacak olup, bu kapsamda elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Bu durumda, madde hükmü uyarınca tevkif edilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

c.    İstisnadan faydalanma şartlarını kaybeden veya istisna şartlarını ihlal eden mükelleflerin istisnadan faydalanılamayan dönemler için geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Madde kapsamında istisna edilen faaliyetlerin yanı sıra mükelleflerin ticari kazanç yönünden başka faaliyetlerinin bulunması halinde ise istisna dışı diğer faaliyetler nedeniyle geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğü devam edecektir.

d.    193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında kazanç elde eden ve aynı Kanunun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması nedeniyle istisnadan yararlanamayacak olan mükelleflerin, Kanunun 94’üncü maddesi kapsamında ücret, kira gibi yapacağı ödemeler üzerinden tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

e.    İstisna edilen faaliyetlere ilişkin gelirin ayni olarak tahsil edilmesi halinde, tahsile konu mal veya hizmetin tahsil tarihindeki rayiç bedelinin, gelirin elde edildiği ay içerisinde; ayni olarak tahsil edilen gelirin içinde bulunulan ayın son yedi günü içerisinde elde edilmiş olması halinde ise en geç takip eden ayın ikinci iş günü bitimine kadar Banka hesabına yatırılması durumunda istisna şartları ihlal edilmemiş olacaktır.

5.      TEVKİFAT UYGULAMASI :

a.    Bankalar, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetleri dolayısıyla mükelleflerin açmış oldukları hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve tevkif edilen bu tutarları beyan edip ödemekle yükümlüdür.

b.    Bu kapsamda açılan hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması durumunda, hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki kur (işlem tarihindeki döviz alış kuru) Türk lirası karşılıkları dikkate alınmak suretiyle tevkifat matrahı tespit olunacaktır.

c.    Bir takvim yılında elde edilen hasılatın Kanunda öngörülen tutarı aşması durumunda da Bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden tevkifat yapılmaya devam edilecektir. Dolayısıyla Bankaların, Kanunda öngörülen tutarı aşıp aşmadığının kontrolü yönünde bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

d.    Bankalar tarafından 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında elde edilen hasılat tutarı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağından, 193 sayılı Kanunun 94’üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmakla yükümlü olanlarca istisnadan faydalananlara bu faaliyetleri nedeniyle yapılacak ödemelerden ayrıca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

e.    İstisna kapsamındaki faaliyetler sonucu elde edilen hasılat üzerinden tevkif edilen vergiler nihai vergi olacağından, bu vergilerin başka gelirler nedeniyle verilecek yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergilerden mahsubu mümkün değildir.

6.      İSTİSNADAN FAYDALANANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BELGELENDİRME :

a.    Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan mükelleflerden istisnadan faydalananların yıl içindeki kazançları toplamının 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan (2022 yılı için 880.000 TL) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları kaldırılmıştır.

b.    İstisna edilen faaliyetlerin yanı sıra mükelleflerin ticari, zirai veya serbest meslek kazancı yönünden başka faaliyetlerinin bulunması halinde, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları devam etmektedir. Başkaca faaliyetleri nedeniyle mükellefiyeti bulunan ve defter tutan mükelleflerin, istisna kapsamında bulunan ve bulunmayan faaliyetlerine ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, istisna kapsamındaki faaliyete ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtlarının da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

c.    Bu istisnadan yararlananların, faaliyetlerine ilişkin olarak adlarına düzenlenen belgeler ile yapmış oldukları giderlere, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur.

d.    Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, bu düzenleme gereğince kazançları istisna edilen faaliyetlerde bulunanlara, münhasıran istisna kapsamındaki faaliyetlere ilişkin yapılan ödemelere ait banka dekontları, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva etmek koşuluyla, gider pusulası yerine geçebilecektir.