Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-005

03 Ocak 2022

TAM TASDİK SÖZLEŞMELERİNİN OCAK AYI İÇİNDE İMZALANMASI GEREKMEKTEDİR

1.      TAM TASDİK SÖZLEŞMELERİNİN OCAK AYI SONUNA KADAR DÜZENLENMESİ MECBURİYETİ:

Aktif toplamı ve/veya net satışı ne olursa olsun tüm mükellefler, İSTERLERSE yıllık beyannameleri için Yeminli Mali Müşavirlere tam tasdik yaptırabilirler.

Tam tasdik yaptırılmasına karar verilmesi halinde bu konuda Yeminli Mali Müşavir ile yazılı sözleşme yapılması zorunlu olup, sözleşmenin OCAK ayı sonuna kadar düzenlenmesi gerekmektedir.

Ocak ayı içinde (yani süresinde) düzenlenecek olan sözleşmelerin, 3568 sayılı Kanuna ilişkin 1 seri no.lu Tebliğ (R.G. 6.2.2008 – 26779) uyarınca Şubat ayı sonuna kadar internet vergi dairesine elektronik ortamda girişinin yapılması zorunludur. Ayrıca YMM’ler tarafından vergi dairesine verilecek tasdik raporlarına söz konusu sözleşmelerin birer örneğinin ve ücret soru formlarının eklenmesi gerekmektedir.

2.      TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMANIN SAĞLADIĞI FAYDALAR :

  • Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) İNCELENMİŞ BELGE OLARAK KABUL EDİLİR. Tam tasdik yaptıran işletmeler, Devlet inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar. (18 no.lu Tebliğ)
  • Tam tasdik yaptıran firmaların, yatırım ve AR-GE indirimi ile sair kurumlar vergisi indirim ve istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur. (25 no.lu Tebliğ)
  • Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.
  • 2021 yılı aktif toplamı 18.057.000 TL VE net satışları 36.104.000 TL’nin altında olan mükellefler 2022 yılına ilişkin beyannamelerini 4 seri no.lu Tebliğ gereğince SM veya SMMM’lere imzalatmak zorundadırlar. YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu zorunluluktan muaf olurlar. Bu hadlerden herhangi birini geçenler de beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda değildirler.
  • Firmaların muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından 29 no.lu Tebliğ’e uygun olarak “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan verme külfetinden kurtulurlar.
  • Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 500.000,- TL’ye kadar olan kısmı, süresinde tam tasdik sözleşmesi imzalamış YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden iade alınabilir.
  • Tam tasdik yaptırılması; düzenli bir vergisel denetim ve tasdik konusu ile sınırlı olarak mali müşavirlik hizmeti alınmasını, bu suretle vergisel risklerden korunmayı sağlar.