Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-155

27 Aralık 2021

7346 SAYILI KANUNLA TEKNOPARK İLE AR-GE & TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01/08/2016 tarih ve 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, anılan Kararda belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak, Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri & Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında geçen süreler de teşviklerden yararlanmaktadır. Örneğin, laboratuvar, test, analiz ve deney çalışmalarına, yahut yüksek lisans, doktora eğitimlerine katılmak için bölge & merkez dışında geçen süreler de teşviklerden yararlanır.

2021/036 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklandığı üzere, 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla (R.G. 03.02.2021 - 31384), yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemelere ilave olarak, Bölge veya Merkezlerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, Bölge & Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına % 20 oranını, % 50'ye kadar arttırma yetkisi verilmişti.

2021/112 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 17.10.2021 - 31631) ile kullanmıştır. Anılan Karar uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan, 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Teknopark ile Ar-Ge & Tasarım merkezlerinde uygulanan uzaktan çalışma düzenlemelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yeni ve eski düzenlemeler, Sirkülerimizin sonunda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Yapılan değişiklikler uyarınca, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Teknopark ile Ar-Ge & Tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, Teknopark ile merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Önceki uygulamada sadece toplam çalışma süreleri dikkate alınmaktaydı. Yeni uygulamada ise, ayrıca bölgede & merkezde çalışan toplam personel sayısı da dikkate alınarak, uzaktan çalışma kapsamında teşviklerden yararlanılabilir. Bir diğer ifadeyle, uzaktan çalışma süreleri her bir personel için ayrı ayrı belirleneceği gibi, toplam personel sayısı da dikkate alınarak belirlenebilir. Örneğin, 50 personeli bulunan Ar-Ge Merkezinde 25 personelin tüm zamanı uzaktan çalışma olarak beyan edilip, teşviklerden yararlana bilinir. Kalan 25 personel ise Ar-Ge merkezinde bulunduğu sürelerle orantılı olarak teşviklerden faydalanır.

Yukarıda açıklandığı üzere, Cumhurbaşkanına Bölge veya Merkezlerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma süresinin % 20’si olan oranı, % 50'ye kadar arttırma yetkisi verilmiştir. Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini kullanarak, bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanmasını kararlaştırmıştır. Söz konusu oran hali hazırda yürürlüktedir.

7346 sayılı Kanunla yapılan bir diğer düzenleme ile Cumhurbaşkanının anılan yetkisinin kapsamı genişletilmiştir. Yapılan düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı yüzde yirmi olarak belirlenen söz konusu oranı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Buna göre, Cumhurbaşkanı oranın % 75 olarak uygulanmasını kararlaştırırsa, 40 personeli olan Ar-Ge & Tasarım merkezinin yahut Teknoparkta faaliyette bulunan bir şirketin, 30 personeli merkeze yahut bölgeye hiç gelmeden (uzaktan çalışarak) gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılır.

7346 sayılı Kanunla yapılan söz konusu düzenlemeler, 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

Geçici 2. Madde

Buna ilave olarak Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilir.

Geçici 2. Madde

Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

3. Madde

….

Buna ilave olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilir.

3. Madde

….

Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.