Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-152

26 Aralık 2021

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞI ÜZERİNDEN ALINAN TRT PAYI 01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILMIŞTIR

  1. MEVCUT DURUM :

Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler; iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde 2’si tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca göstermektedirler. Bu kapsamdaki bedeller en geç tahakkuku takip eden 2’nci ayın 25’inde Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödenmektedir.

Ödemelerin geciktirilmesi halinde, her geçen ay ve kesri için, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanmaktadır.

2. YAPILAN DEĞİŞİKLİK :

25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 saylı Kanunun 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde yapılan düzenleme ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1, 2, 4, 5 inci maddelerinde değişiklik yapılarak; 01.01.2022 tarihinden itibaren elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırılmıştır. Yine aynı Kanuna geçici 7 inci madde eklenerek 31.12 2021 tarihine kadar tahakkuk eden/edecek enerji paylarının mevcut hükümlere göre takip ve tahsilinin yapılacağı belirlenmiştir.

7346 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

MADDE 4– 04.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer alan, “, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 5– 3093 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6– 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7– 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “ve enerji payı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 8– 3093 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7– 31/12/2021 tarihi itibarıyla 4 üncü maddenin mülga (c) fıkrası kapsamında tahakkuk etmiş enerji paylarının tahsilatı, 5 inci maddenin birinci fıkrasının mülga (c) bendi kapsamında tahsil ve takip edilir.”

3. YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN KAPSAMI :

7346 saylı Kanunun;

  • 4 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile; elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması amacıyla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde, amaç ve kapsam kısmında, yer alan “elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  • 5 inci maddesinde yapılan düzenleme ile; elektrik enerjisi üzerinden alınan paylar Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gelirleri arasından çıkarılmıştır.
  • 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının hesaplanmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.
  • 7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 5 inci maddesinin (c) fıkrasında yer alan elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının tahsilatına ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
  • 8 inci maddesinde yapılan düzenleme ile; elektrik enerjisi üzerinden alınan TRT payı 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığından, 31.12.2021 tarihine kadar tahakkuk edecek enerji paylarının mevcut hükümlere göre takip ve tahsilinin yapılacağı geçici bir madde ile düzenlenmiştir.