Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-151

23 Aralık 2021

22/12/2021 İLE 31/12/2022 TARİHLERİ ARASINDA İKTİSAP EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İLE KİRA SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA UYGULANACAK STOPAJ ORANI %0’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri (devlet tahvili ve hazine bonosu) ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından (yurt dışında ihraç edilenler hariç) elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesi halihazırda Gelir Vergisi Kanununun (GVK) geçici 67 nci maddesine göre yapılmaktadır. Söz konusu kuruluşlarca yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ile bunların dönemsel getirileri ise geçici 67 nci madde hükümleri uygulanmamakta; diğer bir deyişle bu gelir ve kazançlardan bu madde kapsamında vergi kesintisi yapılmamaktadır.

GVK’nın geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılan vergi tevkifatlarında uygulanacak tevkifat oranları 22/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında (BKK) belirlenmiştir.

Söz konusu BKK’ya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca altına dayalı olanlar hariç yurt içinde ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinden elde   edilen gelir ve kazançlar için geçici 67 nci madde kapsamında %10 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır.

Yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için halihazırda %0 vergi tevkifatı uygulanmaktadır. Bununla birlikte, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli diğer kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %15, bir yıldan uzun olanlarında ise %10 vergi tevkifatı yapılmaktadır.

Diğer yandan, anılan BKK’nın geçici 3 üncü maddesi uyarınca 23.12.2020 ile 31.3.2022 tarihleri arasında iktisap edilen fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıdaki stopaj oranları uygulanmaktadır:

i)      Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii)     Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii)    Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv)    6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v)     1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi)    1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

Bu defa, 22/12/2021 tarihli ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG. 22.12.2021 - 31697) (“Karar”) ile söz konusu 2006/10731 sayılı BKK’ya geçici 4 üncü madde ilave edilmek suretiyle; 22/12/2021 ile 31/12/2022 tarihleri arasında iktisap edilen Hazine bonoları ve Devlet tahvilleri ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi gereği yapılacak stopaj oranı %0’a düşürülmüştür.

Yapılan düzenleme ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 1. YAPILAN DEĞİŞİKLİK

  GVK’nın geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılan vergi tevkifatları hakkındaki tevkifat oranlarını belirleyen 22/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir:

  “Geçici Madde 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.”

 2. YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN KAPSAMI
 1. Yapılan değişiklikle; Kararın yayım tarihi olan 22/12/2021 ile 31/12/2022 tarihleri (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Hazine bonoları ve Devlet tahvilleri ile
 • 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından

  elde edilen gelir ve kazançlar için 2006/10731 sayılı BKK’nın 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendindeki oranlar %0 belirlenmiştir.

 1. Buna göre; söz konusu gelir ve kazançlar için GVK’nın geçici 67 nci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarında yer alan stopaj oranı ile yine aynı maddenin 11 inci fıkrası uyarınca ihtiyari beyanname verilmesi halinde uygulanacak gelir vergisi oranı %0 olarak uygulanacaktır.
 2. Bu uygulama için, iktisap edilecek Devlet tahvili ve Hazine bonusu ile kira setifikasının ne zaman ihraç edildiğinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Sadece bahsedilen tarih aralıklarında iktisap edilmesi yeterlidir.
 3. Hazine bonusu, Devlet tahvili ile kira setifikasının alım satımı, itfa sırasında elde edilen getirileri ile bunların dönemsel getirileri uygulama kapsamında olup, bu getiri ve kazançlar için %0 vergi tevkifatı oranı uygulanacaktır.
 4. Anılan tarihler arasında iktisap edilen Hazine bonoları ve Devlet tahvilleri ile kira  sertifikaları, elde tutulduğu sürece bunlardan elde edilen gelir ve kazançlara %0 vergi tevkifatı oranı uygulanmaya devam edilecektir.

  Söz konusu oran değişikliği Kararın yayım tarihi olan 22.12.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ile 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayım tarihi olan 22.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  22/12/2021 tarihli ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.