Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-139

22 Aralık 2021

KAR DAĞITIMLARINDA STOPAJ ORANI %15’TEN %10’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

21/12/2021 tarihli ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG. 22.12.2021 - 31697) (“Karar”) ile;

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda

değişiklik yapılarak, adı geçen kanun maddeleri gereğince yapılacak kar dağıtımlarındaki vergi kesintisi oranları %15’ten %10’a düşürülmüştür.

Yapılan değişikliğin içeriği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 1. TAM MÜKELLEF KURUMLAR TARAFINDAN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERE, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARA, GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLANLARA, DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERE VE GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLAN DAR MÜKELLEFLERE DAĞITILAN KAR PAYLARINDAKİ VERGİ KESİNTİSİ ORANI %15’TEN %10’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

  Kararın 1 inci maddesiyle; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 6 ncı bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmak suretiyle, tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, gelir vergisinden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar paylarındaki vergi kesintisi oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür.

  “6.a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) %10,

  b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) %10,”

 2. TAM MÜKELLEF KURUMLAR TARAFINDAN VERGİDEN MUAF KURUMLARA DAĞITILAN KAR PAYLARINDAKİ VERGİ KESİNTİSİ ORANI %15’TEN %10’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

Kararın 2 inci maddesiyle; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 9 uncu bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmak suretiyle, tam mükellef kurumlar tarafından vergiden muaf kurumlara dağıtılan kar paylarındaki vergi kesintisi oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür.

“9- Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağırımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden %10,”
 

3. TAM MÜKELLEF KURUMLAR TARAFINDAN DAR MÜKELLEF KURUMLARA VE KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF OLAN DAR MÜKELLEF KURUMLARA DAĞITILAN KAR PAYLARI İLE DAR MÜKELLEF KURUMLARIN ANA MERKEZE AKTARDIKLARI KAZANÇLARINA UYGULANACAK VERGİ KESİNTİSİ ORANLARI %15’TEN %10’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

Kararın 3 üncü maddesiyle; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (12) ve (14) üncü bentlerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmak suretiyle, tam mükellef kurumlar tarafından dar mükellef kurumlara ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükellef kurumlara dağıtılan kar payları ile dar mükellef kurumların ana merkeze aktardıkları kazançlarına uygulanacak vergi kesintisi oranları %15’ten %10’a düşürülmüştür.

12- Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden %10,”

“14-Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktarılan tutar üzerinden %10,”

Söz konusu oran değişiklikleri Kararın yayım tarihi olan 22.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan düzenleme, 22.12.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği için bu tarihten sonra yapılacak kar dağıtımlarında stopaj oranı %10 olacaktır. Bu tarihten önce yapılan genel kurul kararları gereği bu tarihe kadar henüz nakden veya mahsuben dağıtımı yapılmamış kar payları için de bu indirimli oranın geçerli olacağı tereddütsüzdür.

21/12/2021 tarihli ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.