Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-121

01 Kasım 2021

7338 SAYILI KANUNLA KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜNE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER

Kişilerin elde ettiği gelirin birden fazla devlet tarafından mükerrer vergilenmesini önlemek amacıyla Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) imzalanmıştır.

Türkiye de bu kapsamda şimdiye kadar 87 ülke ile ÇVÖA imzalamıştır. ÇVÖA’ların uyglanması esnasında anlaşmaya taraf olan akit devletlerin anlaşma hükümlerini hatalı yorumlaması ya da anlaşma hükümlerini dikkate almaması söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda söz konusu hatalı uygulamanın iç mevzuat hükümlerine göre kaynak devlette çözümlenmesi her zaman mümkündür. Buna ilave olarak hatalı uygulamanın mukim devletin ya da vatandaş olunan devletin de katılımıyla çözümünü mümkün kılabilmek için ÇVÖA’ların tamamında Karşılıklı Anlaşma Usulü (KAU) benimsenmiştir. KAU çoğunlukla anlaşmaların 25’inci maddesinde yer almaktadır.

KAU’nun uygulanması ile ilgili şimdiye kadar ÇVÖA’lar dışında iç mevzuatımızda herhangi bir düzenleme yapılmamış sadece Ekim/2019’da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Rehber” yayımlanmıştır.

Öte yandan 2013 yılında OECD inisiyatifinde başlatılan Matrahın Aşındırılması ve Karın Kaydırılmasına İlişkin Eylem Planlarının (BEPS Eylem Planları) 14’üncüsünde “Vergi İhtilafları Çözüm Mekanizmalarının Daha Etkin Çalıştırılması” amaçlanmış bu doğrultuda da “Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırmanın Engellenmesine Yönelik Vergi Anlaşmaları İle İlgili Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Çok Taraflı Sözleşme” (Multilateral Instrument – MLI) Türkiye tarafından da 2017 yılında imzalanmıştır. Söz konusu Sözleşme halen TBMM’de onay için beklemektedir.

26.10.2021 tarih ve 31640 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 46 ila 50’nci maddeleriyle Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) Ek 13’üncü maddesinden sonra Ek-14-15-16-17-18’inci maddeler eklenmiş olup eklenen bu maddeleri ile hem KAU düzenlemeleri iç mevzuatımıza girmiş hem de MLI kapsamında yapılması öngörülen düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeler 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.