Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-117

27 Ekim 2021

DEFTER BEYAN SİSTEMİ (DBS) İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELERİ İÇEREN 532 SIRA NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİ

17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 Sıra Numaralı V.U.K. Genel Tebliği ile uygulamaya konulan Defter Beyan Sistemi (DBS) ile vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, kayıtlardan hareketle defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması ve muhafaza edilmesi, bu sayede yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıt

dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi uygulamasının aynı zamanda anılan tebliğ ile usul ve esasları belirlenerek; serbest meslek erbabı ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının 1 Ocak 2018, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin kayıtlarının ise

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren söz konusu sistem kullanılarak tutulması zorunluluğu başlamıştır.

Bu defa, 19 Ekim 2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 486 Sıra Numaralı   V.U.K. Genel Tebliğinde bazı değişiklikler içeren 532 sıra Numaralı V.U.K. Genel Tebliği ile getirilen yeni düzenlemeler ilişkin öne çıkan hususlar şu şekildedir;

1. Defter Beyan Sistemi kapsamındaki mükelleflere vergi beyanname ve bildirimlerini diğer mükelleflerde olduğu üzere Elektronik Beyanname Uygulaması aracılığıyla verebilmeleri imkanı getirilmiştir.

2. Defter Beyan Sisteminde de, e-defter uygulamasında olduğu gibi defter kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulması ile beyannamelerin verilme süresi birbirinden ayrılmıştır. Bu kapsamda; işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükellefler için birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin;

a. Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun  219  uncu  maddesinde belirtilen  ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar,

b. Diğer  mükellefler  bakımından,  işlemlerin  ait  oldukları  aya  ait  KDV beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar,

gerçekleştirilmesi zorunludur.

3. Defter Beyan Sistemi kapsamında olan mükelleflere ilişkin vergisel ve ticari işlem kayıtları; Sistemi kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından elektronik ortamda sisteme kayıt yapılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

4. Defter Beyan Sisteminde oluşturulan kayıtlara ilişkin defterlerin ait oldukları takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılacaktır.

5. Defter Beyan Sistemi kapsamında olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların, bu tebliğde belirlenen usul ve esaslar dışında kâğıt veya elektronik ortamda tuttukları diğer defterlerin hukuki geçerliliği bulunmayacaktır.

6. Sistemde elektronik ortamda tutulan kayıtlar ile defterler, talep eden yetkili makamlara talep ettikleri şekliyle ibraz edilmesi amacıyla, Başkanlık tarafından  www.defterbeyan.gov.tr adresinde   yayımlanan  uygulama veya  teknik kılavuzlarda  belirlenen  format,  içerik  ve  standartlarda  213  sayılı Kanunda belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilebilecek ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kağıt ortamındaki hali  talep  edilebilecektir.  Bu şekilde, Sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilmeyen ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı olarak alınmayan defter ve kayıtların hukuki geçerliği bulunmamaktadır.

7. Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa, yetkili makamlara ibraz yükümlülüğü ise mükellefe aittir. Başkanlık; mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından sisteme yapılan kayıtları ve bu kayıtlardan hareketle oluşan defterleri elektronik ortamda muhafaza edecek ve 213 sayılı Kanunda belirtilen muhafaza süresi boyunca mükelleflerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır. Yetkili makamlarca talep edilen defterlerin, ikinci fıkrada belirtilen şekilde elektronik ortamda indirilmesi veya kağıt onaylı halinin bağlı olunan vergi dairesinden alınması sonrasında yetkili makamlara ibraz edilmemesinin hukuki ve cezai sorumluluğu mükellefe aittir.

8. Kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, ibrazı talep eden birimin talep ettiği şekle (elektronik veya kağıt) göre sistem üzerinden elektronik ortamda indirecekleri elektronik defter ve kayıt dosyalarını elektronik ortamda ibraz edebilecekleri gibi bağlı olunan vergi dairesinden alınan kağıt ortamdaki onaylı halini de ibraz edebilirler. Başkanlık, elektronik ortamda indirilen defter ve kayıt dosyalarının elektronik ortamda görüntüleme, doğrulama, sorgulama ve başkanlığın elektronik sertifikası ile imzalanarak değişmezliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik işlemler ile bağlı olunan vergi dairesinden onaylı ve kağıt ortamda talep edilmesi ve sunulmasına yönelik işlemlere ilişkin teknik ve uygulama usul ve esaslarını, www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlayacağı kılavuzlarla veya duyurularla belirlemeye yetkilidir.

9. İlgili makamlar tarafından, defter ve kayıtlarının ibrazı istenilen mükellefe ulaşılamaması ya da ibraz yazısının mükellefe tebliğ edilememesi hallerinde, bu durumu tevsik eden belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa başvurulacaktır. Başkanlık, bu talep üzerine sistemde bulunan kayıtları veya bu kayıtları dikkate alarak oluşturacağı elektronik defter dosyasını veya onaylı kağıt ortamdaki halini ilgili makamlara iletir.

10. Defter beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında, kâğıt (213 sayılı kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen belgeler hariç) veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve sistem veya elektronik beyanname sistemi harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler, sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi, Defter Beyan Sistemi veya Elektronik Beyanname Sistemi dışında gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir.

11. Defter Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste ve benzeri  bilgiler, elektronik  ortamda  gönderilen  beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden, doğruluğundan ve elektronik beyanname sisteminden verilen beyannameler ile defter beyan sisteminde yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı  olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda  mükellefler sorumlu olacaktır. Sistemin veya elektronik beyanname sisteminin aracılık ve  sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki verilen kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere kaydedilmesi/yansıması gereken  her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve doğru bir şekilde sunulmasından sorumlu iken, meslek mensubu/odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan ve  gönderilmesine  aracılık  ettiği  beyanname, bildirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından ya da elektronik  beyanname  sisteminden  verilen  beyannameler  ile  defter beyan sisteminde yapılmış  olan  kayıtlar  arasında  oluşan  farklılıklardan  dolayı vergi ziyaına bağlı  olarak  salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte  müştereken ve müteselsilen sorumludur.

532 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.