Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-111

18 Ekim 2021

KDV TEVKİFATI NEDENİYLE DOĞAN İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ALICININ TEVKİF ETTİĞİ VERGİYİ ÖDEMESİ ŞARTINI GETİREN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ HAKKINDA DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI  VERMİŞTİR.

2021/45 no.lu Sirkülerimizle duyurduğumuz üzere 35 nolu KDV Tebliğinin 15 inci Maddesi ile, KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.5.1. nolu bölümündeki ;

“İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması ŞARTI ARANMAZ.”

cümlesi,

“İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması ŞARTTIR.”

şeklinde değiştirilmiştir.

01/03/2021 tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklikle, KDV Kanunu’nun 9. Maddesine dayanarak belli mal ve hizmetler için getirilen KDV tevkifatı uygulamasında, tevkifat yapmakla mükellef olan alıcının vergi dairesine ödemediği KDV tevkifatı tutarı nedeniyle satıcıya bu tutar kadar iade yapılmaması durumu hâsıl olmuştur.

Bu değişiklikten önce ödeme şartı aranmazken bu şartın aranmaya başlanması, KDV tevkifatına uğrayan satıcı mükelleflerin alıcının fiili nedeniyle iade hakkına kavuşamaması gibi haksız ve hukuksuz bir sonuç yaratmıştır.

Anılan Sirkülerimizde bu haksız ve hukuksuz sonuçlar nedeniyle iş bu değişikliğin iptal davasına konu olabileceği belirtilmiştir.

Nitekim bu nedenle iade talebi reddedilen bir mükellef, Danıştay’da anılan değişikliğin iptali için yürütmenin durdurulması talepli bir dava açmıştır.

Bu davada Danıştay 4. Dairesinin vermiş olduğu 09/09/2021 tarih ve E:2021/2647 sayılı Karar ile mükellefin yürütmeyi durdurma talebini haklı görerek, yukarıda belirtilen Tebliğ değişikliğinin yürütmesini durdurmuştur.

Karar gerekçesi aşağıdaki gibidir:

“Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, her ne kadar Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15. Maddesiyle, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olma şartı öngörülmüş ise de, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda ödenmiş olma şartına yer verilmediğinden, bu haliyle Kanunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tanınan yetkinin sınırları aşılarak düzenlenen ve mükelleflere Kanunda yer almayan bir yükümlülük yükleyen dava konusu Tebliğ hükmünde hukuka uygunluk bulunmadığı ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açabileceği dikkate alındığında, Tebliğ hükmünün yürütmesinin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nda (DVDDK) itiraz yolu açık olmak üzere verilen bu iptal kararının sonuçları aşağıdaki gibi olacaktır:

  1. Bu Karar, 35 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile yapılan değişiklikten önceki hukuki durumu geri getirmiştir. Bir başka ifadeyle bu Karar uyarınca vergi daireleri, alıcının tevkif ettiği KDV tutarını vergi dairesine ödemediği durumda bile iade taleplerini yerine getirmelidir. Buna karşın Maliye İdaresi’nin DVDDK’na yapacağı itirazın sonuçlanmasına kadar ödeme şartının yerine gelmediği durumlarda iade taleplerini yerine getirmeyeceği tahmin edilebilir. İYUK’nun 27. Maddesi uyarınca itiraz talep süresinin yedi gün olması ve DVDDK’nun da dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorunda olması nedeniyle toplam sürenin kısa olması bu durumun olası olduğunu göstermektedir. Nitekim bu yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle henüz GİB tarafından vergi dairelerine herhangi bir duyuru yapılmamıştır.
  2. İYUK’nun 27. Maddesi uyarınca alınan yürütmeyi durdurma kararları hakkında DVDDK’nun kararı beklenmeksizin aynı Kanun’un 28. Maddesi gereği idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Bu nedenle ve 1. Maddede belirttiğimiz şekilde DVDDK’nun bu Kararı onaylamasını müteakip idarenin ödeme şartının sağlanmadığı durumlarda bile iade taleplerini yerine getirmesi Kanun gereğidir.
  3. DVDDK’nun onay kararını müteakip yapılacak iadeler, davanın esastan karara bağlanmasına kadar devam  etmeli ve esastan alınacak karar olumsuz olsa bile bu iadeler haksız iade durumuna düşmemelidir. Esastan alınacak karar olumlu olduğunda (iptal kararı verildiğinde) iadeler verilmeye devam edilecek, olumsuz olması durumunda (iptal talebi reddedildiğinde) ise KDV tevkifatı nedenli iadelerde  ödeme şartı uygulaması tekrar başlatılacaktır.

Bize göre olması gereken, Maliye İdaresi’nin iptal davasının sonuçlarını beklemeden 35 seri no.lu KDV Genel Tebliği’nin, alıcının fiili nedeniyle satıcının mağdur olmasına sebebiyet veren bu haksız düzenlemesine son vererek,ödeme şartı aranmayan bir düzenleme getirmesidir.

Saygılarımızla