Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-108

06 Ekim 2021

TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLER, GEÇİCİ VERGİ, GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİNİN MAHSUP VE İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞ VE TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN “İNCELEME VE TEMİNAT ARANMAKSIZIN” NAKDEN İADE EDİLECEK KISMINA İLİŞKİN LİMİTLER ARTIRILMIŞTIR (GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 252’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 315 SERİ NO’LU TEBLİĞ )

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ[1] (Kısaca “Tebliğ” olarak belirtilecektir) ile;

  • Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi,
  • Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi,
  • Gelir ve Kurumlar Vergisi ile İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İşlemleri

ile ilgili olarak muhtelif düzenlemeler yapılmıştır.

Anılan düzenlemeler, 6/4/2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (Kısaca “252 No.lu Tebliğ” olarak belirtilecektir) düzenlemelerinde değişiklik yapılması suretiyle gerçekleştirilmiş olup, ilgili düzenlemeler Tebliğ’in yayım tarihi olan 6.10.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemelerin detayları aşağıdaki şekildedir:

1.      TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN “İNCELEME VEYA TEMİNAT ARANMAKSIZIN” NAKDEN İADE TALEPLERİNDEKİ LİMİT 10.000 TL’DEN 50.000 TL’YE, TAM TASDİK RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLER AÇISINDAN İSE 100.000 TL’DEN 500.000 TL’YE YÜKSELTİLMİŞTİR :

Tebliğ’in 4’üncü maddesi ile 252 No.lu Tebliğin 1.3.2 bölümünde yapılan değişiklik uyarınca; tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının nakden iadesinin talep edilmesi halinde;

  • Nakden iade taleplerinin 50.000 Türk Lirasını aşması halinde, 50.000 Türk Lirasını aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilecek, 50.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı ise, iade talep dilekçesi (1A) ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilecek,
  • Nakden iade taleplerinin 500.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı, mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilecek, iade talebinin 500.000 Türk Lirasını aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

Yukarıda yer verilen düzenleme uyarınca, nakden iade taleplerinde aşağıda değinilen belgelendirme değişiklikleri haricindeki tek değişiklik, 252 No.lu Tebliğ’de inceleme ve teminat aranmaksızın nakden iade edilecek tevkif suretiyle ödenen vergi tutarlarının:

  • Süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu bulunmaması halinde; 10.000 TL’den 50.000 TL’ye,
  • Süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu bulunması halinde ise; 100.000 TL’den 500.000 TL’ye,

yükseltilmiş olmasıdır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden ve Tebliğ’in 4.5.1. “Sonuçlanmamış iade talepleri” bölümünde yer alan; “Bu bölümün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlanmamış iade talepleri hakkında bu bölümü ihdas eden Tebliğ hükümleri uygulanır” düzenlemesi uyarınca, henüz sonuçlandırılmayan nakden iade taleplerinde de bu limitlerin uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen 50.000 TL ve 500.000 TL’lik limitler; her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu miktarların hesabında 1.000 Türk Lirasına kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır. (Tebliğ Madde 4)

2.      TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBEN VE NAKDEN  İADESİNE İLİŞKİN BELGELENDİRMEDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR :

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talepleri, önceden olduğu gibi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecektir.

Ancak Tebliğ ile getirilen değişiklik uyarınca; mahsup talebinin 252 No.lu Tebliğ’deki Ek-2 No.lu Dilekçe ve yıl içinde yapılan tevkifata ilişkin Tablo ile değil; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması gerekmektedir.

Söz konusu vergilerin nakden iade taleplerinde ise; yine iade taleplerinin yukarıda belirtilen iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması gerekmekte olup, 252 No.lu Tebliğ’in 1 no.lu eki kullanılmayacaktır.

Belgelendirmeye ilişkin diğer değişiklikler ise Sirkülerimizin sonundaki karşılaştırma tablosunda belirtilmekte olup, önemli gördüğümüz değişiklikler şu şekildedir:

  • 252 No.lu Tebliğ’de nakden iade için sadece ticari ve zirai kazançlara ilişkin olarak tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belge talep edilirken Tebliğ ile yapılan değişiklik sonucunda kurumlar vergisi mükelleflerine de ilgili tevkifatın vergi sorumluları tarafından vergi dairesine ödenmiş olduğuna dair belge ibraz etme yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre kurumlar vergisi mükellefleri açısından da nakden iade edilen tevkifat tutarları açısından, ilgili tevkifat tutarının vergi dairesine yatırılmış olması şartı getirilmiştir.
  • Tebliğ ile yapılan değişiklik neticesinde nakden iade işlemlerinde tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası), ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgelerin mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacağı; ancak, nakden iadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi durumunda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde istenilmesine devam edileceği düzenlenmiştir.

3.      GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU VE İADESİ :

Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinde hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutarın mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edileceği şeklindeki uygulama devam ettirilmekte ve mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilmektedir.

Ancak Tebliğ’in 5’inci maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca; yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1B)’nin verilmesi gerekmektedir.

4.      GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İLE İLGİLİ VERGİ HATALARINDAN KAYNAKLANAN İADE İŞLEMLERİ :

Fazla veya yersiz olarak vergi tahakkuk ettirilmesine neden olan vergi hatasının düzeltilmesi halinde, vergi hatası nedeniyle fazla olarak tahakkuk ettirilmiş verginin ödenmiş olması şartıyla, verginin mükellefe iadesi gerekmektedir.

Tebliğ’in 6’ncı maddesiyle yapılan değişiklik uyarınca, bu tutarların vergi borçlarına mahsup talebi halinde bu talebin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1C) ile vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

5.      TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİNİN VERGİ SORUMLUSUNCA TAHAKKUK ETTİRİLMEMESİ VEYA ÖDENMEMESİ :

Tebliğ’in 7’nci maddesi ile 252 No.lu Tebliğ’in 4.2. bölümüne ilave edilen paragraf aşağıdaki şekildedir:

“6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamında bu Kanun hükümlerine göre borçlu durumda olan kurumlara ait taşınmazların Hazine ve Maliye Bakanlığınca satın alınması ve taşınmazın değeri kapsamında söz konusu kurumların vergi borçlarının terkin edilmesi durumunda, bu kurumlar tarafından tevkif edilen vergilerin bu kurumların terkin edilen vergilerine tekabül eden kısmının kaydi olarak tahsil edildiği kabul edilir, nakden ödeme şartı aranmaz ve adına tevkifat yapılan mükelleflerin nakden iade talepleri yerine getirilir.

Buna göre 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde belirtilen kurumların vergi borçlarına mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından satın alınan taşınmazlarının vergi borçlarına mahsup edilen kısımları için, bu kurumlar tarafından tevkif edilen vergiler açısından ayrıca nakden ödeme şartı aranmayacaktır.

6.      SONUÇLANMAMIŞ İADE TALEPLERİ :

Tebliğ’in 9’uncu maddesi ile 252 no.lu Tebliğ’e eklenen “4.5.1. Sonuçlanmamış iade talepleri” bölümünde şu açıklamalara yer verilmektedir;

Bu bölümün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlanmamış iade talepleri hakkında bu bölümü ihdas eden Tebliğ hükümleri uygulanır”.

Buna göre, henüz sonuçlandırılmayan nakden iade taleplerinde de, yukarıdaki düzenlemeler geçerli olacaktır.

Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

[1] 6.10.2021 tarih ve 31620 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.