Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-097

30 Temmuz 2021

BOYLARI 39 METRENİN ÜZERİNDE OLAN YABANCI BAYRAKLI TİCARİ YATLARA TÜRK KARASULARINDA FAALİYET GÖSTERMELERİ İÇİN VERİLECEK İZİN BELGELERİNDEN HARÇ ALINACAKTIR

28.7.2021 tarihli ve 31551 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 7334 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun)’un 10 uncu maddesi ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları otuz dokuz metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine her yıl belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle, aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Bakanlıkça izin verilebileceği, izin süresi sonunda yeniden süre verilmeyen ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında ise 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

7334 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile de 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (7) sayılı tarifenin “II-Liman işlemleri:” başlıklı bölümünün (9) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlara Türk karasularında faaliyet göstermeleri için Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca verilecek izin belgelerinden yatların boyuna göre harç alınması hükme bağlanmıştır:

“9. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yatlara verilen izin belgesi:

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan   200.000 TL

Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan   300.000 TL

Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan                  400.000 TL

Belgenin yenilenmesi ve süresinin uzatılması hâlinde aynı miktarda harç alınır.”

Saygılarımızla.