Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-092

28 Temmuz 2021

TAŞINMAZLARIN VE AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİNE İLİŞKİN 530 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği üzere 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” (“7326 sayılı Kanun”) ile getirilen düzenlemelerden birisi de mezkur Kanun’un 11 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununun (“VUK”) Geçici 31 nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi imkanıdır.

Başta 2013 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nun

376 ncı maddesindeki “teknik iflas” olmak üzere, bankacılık düzenlemelerindeki değişiklikler ile birleşme ve devralma gibi uygulamalar, işletmelerin bilançolarındaki özkaynak tutarını son derece önemli hale getirmiştir. Şirketlerin aktiflerinde tarihi maliyet bedeli ile yer alan taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin enflasyon nedeniyle gerçek değerlerinden çok daha düşük değerlerle yer alması, bahsedilen mevzuat hükümleri karşısında işletmeleri zor durumda bırakmaktadır.

Bilançolarda tarihi olarak yer alan kıymetlerin enflasyon düzeltmesi ile güncellenmesi ise en son 2004 yılı sonu itibarıyla uygulanmıştı.

Bunun tek istisnası 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile VUK’na eklenen Geçici 31 inci madde uyarınca, dileyen mükelleflerin aktiflerinde yer alan taşınmazları Yİ-ÜFE’ndeki artış oranı dikkate alarak yeniden değerlemesine imkan veren düzenlemedir.

Uygulamadan yararlanan mükellefler, sadece taşınmazlarını, 30 Eylül 2018 tarihine kadar anılan Kanunda belirtilen şartlarla yeniden değerlemişlerdir. Ancak söz konusu uygulamadan yararlanmak için ortaya çıkan yeniden değer artışı üzerinden %5 oranında vergi ödenecek olması nedeniyle birçok mükellef bu uygulamadan yararlanmamıştır.

Bu defa 7326 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca VUK’nun Geçici 31 inci maddesinde yapılan değişiklik ile taşınmazların yanı sıra amortismana tabi iktisadi kıymetler için de yeniden değerleme imkanı getirilmiş ve değer artış tutarı üzerinden ödenecek verginin oranı %2 olarak belirlenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı 16.07.2021 tarih ve 31543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 530 sıra no.lu VUK Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esasları belirlemiş olup, Tebliğ kapsamında mezkur düzenlemenin uygulamasına ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun ile taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin düzenleme, 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile VUK’na eklenen Geçici 31 inci maddesine bir fıkra eklenmesi suretiyle düzenlenmiştir. Bu nedenle VUK Geçici 31 nci madde hükümleri ve bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin 500 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nin 7326 sayılı Kanun’a aykırı olmayan hükümleri de 7326 sayılı Kanun’la VUK Geçici 31 inci maddesine eklenen yedinci fıkra uygulamasında geçerli olmaktadır. VUK’nun Geçici 31 nci maddesi ve 500 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelere ilişkin detaylı açıklamalarımız 2018/067 ve 2018/97 no.lu Sirkülerlerimizde yer almaktadır.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.