Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-091

28 Temmuz 2021

7333 SAYILI KANUNLA 30/04/2021 TARİHİNE KADAR KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU İŞLEYİP DE MAHKUM OLANLARIN CEZALARININ İNFAZI DURDURULMUŞTUR

18/07/2021 tarih ve  7333 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 28/07/2021 tarih ve 31551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

7333 sayılı Kanunun 17’inci maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununun Geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve 5941 sayılı Çek Kanununun 5 inci maddesinde tanımlanan ve 30/4/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, Kanun’un bu maddesinin yürürlüğe girdiği tarih (28/07/2021) itibariyle durdurulmuştur. Daha önce de 7226 sayılı Kanun’la 24/03/2020 tarihine kadar işlenen suçlar açısından benzer bir düzenleme yapılmıştı.

Bilindiği üzere, Çek Kanununun 5 inci maddesine göre üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Belirtilen suç nedeniyle, ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza doğrudan hapis cezasına çevrilir.

7333 sayılı Kanunla 30/4/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulacağı ve hükümlünün 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin 28/07/2021 tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olduğu düzenlenmiştir. Kalan kısmını 30/6/2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

7333 sayılı Kanunla düzenlenen hükümler, 30/4/2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30/6/2022 tarihine kadar ve düzenlemede belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilir.

Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez.

Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir.

İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.

Kanunla getirilen düzenleme hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.

Saygılarımızla,