Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-090

16 Temmuz 2021

7331 SAYILI KANUNLA İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

08.07.2021 tarih ve 7331 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Kanun) 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanunun ilk beş maddesi Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 06/01/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda (İYUK) yapılan değişikliklerle ilgilidir. Kanun’un ilgili maddeleri yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

 1. İYUK’un 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “Altmış” ibareleri “Otuz” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “altmış” ibaresi “otuz” şeklinde, beşinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “dört” şeklinde ve altıncı cümlesinde yer alan “altmış günlük” ibaresi “otuz günlük” şeklinde değiştirilmiştir.

  Bilindiği üzere, İYUK, idareye yapılan başvuruların cevaplandırılacağı süre bakımından genel kanun niteliğindedir.

  Hukuk devleti ilkesinin geliştirilmesi ve birey odaklı yönetim anlayışının kuvvetlendirilmesi amacıyla Kanunun 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, idari başvurulara cevap verme süresi altmış günden otuz güne, cevap verme süresinin kısaltılmasına bağlı olarak kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi de altı aydan dört aya indirilmiştir.

  Yapılan değişikliğin idarenin cevap verme süresi bakımından özel kanunlarda yer alan düzenlemelere herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu anlamda özel bir kanunda idarenin cevap verme süresi olarak altmış gün, iki ay veya daha farklı bir süre belirlenmişse söz konusu kanun kapsamındaki başvurular bakımından ilgili kanunda belirlenen süre uygulanmaya devam olunacaktır. Örneğin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 5 inci maddesinde düzenlenen idarenin cevap verme süresi, altmış gün; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 9 uncu maddesinde düzenlenen cevap verme süresi ise iki ay olarak uygulanmaya devam edilecektir.

 2. İYUK’un 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Altmış” ibaresi “Otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

  İYUK’un “Üst makamlara başvurma” kenar başlıklı 11 inci maddesinin değişiklik öncesi düzenlemesinde, dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem tesis edilmesi talebiyle yapılan başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, bu başvurunun altmış gün içinde yazılı olarak cevaplandırılmaması durumunda talebin reddedilmiş sayılacağı ve başvuruyla birlikte durmuş olan dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı hüküm altına alınmıştır.  

  Değişiklikle, üst makamın veya üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamın cevap verme süresi de altmış günden otuz güne indirilmiştir. Bu değişikliğin de özel kanunlarda yer alan aynı mahiyetteki sürelere bir etkisi olmayacaktır.

 3. İYUK’un 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altmış” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

  Değişiklikle İYUK’un 10 uncu ve 11 inci maddelerinde yapılması öngörülen değişiklikler dikkate alınarak, idari eylemler nedeniyle dava açmadan önce idareye yapılan zorunlu başvurulara ilişkin idareye tanınan altmış günlük cevap verme süresi de otuz güne indirilmiştir.

 4. İYUK’un 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır” hükmü eklenmiştir.

  Yapılan eklemeyle yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve makul sürede yargılanma hakkı ile hak arama hürriyetinin daha etkin korunması amacıyla, idari yargı mercilerince verilen nihai kararların gerekçesiyle birlikte en geç otuz gün içinde yazılması hükme bağlanmıştır.

 5. İYUK’un 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddelerinde yapılan değişikliklerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan başvurular hakkında uygulanacağını belirtmek üzere Kanun’a geçici madde 10 eklenmiştir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanacaktır.