Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-088

13 Temmuz 2021

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İLE BAZI KİŞİ VE KURUMLARA GERÇEK FAYDALANICI BİLGISİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

(529 NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesindeki Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu (Küresel Forum), vergi kaçakçılığıyla mücadele amacına yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede Küresel Forum; faaliyetleri gereği şeffaflık ve bilgi değişimi konusunda ülkelerin uyması gereken uluslararası asgari standartlar oluşturmuş olup, tüzel kişiliklerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcısının bilinmesi hususu standardın unsurlarından biridir. Bu konu, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen tavsiyelerde yer bulmaktadır.

Küresel Forum ve Mali eylem Gücü tarafından yürütülen söz konusu çalışmalar ve alınan tavsiye kararlarına uyum sağlama ve bilhassa Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalara da dayanak teşkil etmesi açısından; 529 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[1] (Kısaca “Tebliğ” olarak da belirtilecektir) ile kurumlar vergisi mükellefleri ile Tebliğ’in 4’üncü maddesinde belirtilen diğer kişi ve kurumlara, gerçek faydalanıcı bilgilerini bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

  1. Gerçek Faydalanıcı’nın Tanımı ve Kapsamı

Tebliğ’de “Gerçek Faydalanıcı”; tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler olarak tanımlanmıştır.

Tebliğ’in 5/1maddesinde ise, Tüzel kişilerde;

  • Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
  • Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
  • (a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,

gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir, denilmektedir.

AyrıcaTebliğ’in 5/2 ve 5/3’üncü maddelerine göre,  tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde; “Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin”,bu şekilde gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde ise tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişilerin üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilip bildirime konu edileceği belirtilmektedir.

Trust ve benzeri teşekküllerde ise; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanların gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edileceği belirtilmiştir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz

[1] 13.7.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.