Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-082

16 Haziran 2021

7316 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI TAHSİLAT KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1 SIRA NO.LU TEBLİĞE EKLENMİŞTİR

2021/53 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7316 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6183 sayılı Tahsilat Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

Bilindiği gibi, 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği (1 no.lu Tebliğ) ile daha önce yayımlanmış tebliğlerde yapılan açıklamalar güncellenmek ve yeni açıklamalara yer verilmek suretiyle tek bir tebliğde toplanmıştır. Daha sonra yapılan değişiklikler, bu Tebliğde değişiklik yapan değişiklik tebliğleri ile bu Tebliğe işlenmektedir.

8 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) ile 7316 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar 1 no.lu Tebliğe eklenmiştir.

13 sıra no.lu Tebliğin;

 • 1 inci maddesiyle; 3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişiklikler dikkate alınarak maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında ilgililerden vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartının aranılacağı açıklanmıştır.
 • 2 ve 3 üncü maddeleriyle; 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına vermiş olduğu yetki çerçevesinde; Gelir İdaresi Başkanlığına vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talebinin ve bu belgenin ilgiliye veya ödemeyi/işlemi gerçekleştirecek kurum veya kuruluşa gönderilmesinin elektronik ortamda yapılması hususunda zorunluluk getirmeye yetki verilmiş, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması uygulamasının; 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun kapsamındaki bankalarda olduğu gibi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin de münhasıran yapım ihaleleri nedeniyle yapılacak ödemelerle sınırlandırılması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.
 • 4 üncü maddesiyle, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aramadan ödeme veya işlem yapanlara yıllar itibarıyla uygulanacak idari para cezaları Tebliğin ilgili yerine işlenmiştir.
 • 5 inci maddesiyle, borçlular tarafından banka hesabından vergi dairesinin banka hesabına para gönderilmek suretiyle ödeme yapılması halinde, amme alacağının ödeme tarihinin, paranın vergi dairesi hesabına geçtiği tarih olacağı hususunda düzenleme yapılmıştır.
 • 6 ncı maddesiyle tecil faizinin, 7 nci maddesiyle ise gecikme zammının tarihsel olarak uygulanan oranları Tebliğin ilgili yerlerine işlenmiştir.
 • 8, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleriyle, 6183 sayılı Kanunun menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde 15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler çerçevesinde;
 •  Fiziki veya elektronik ortamda satışa çıkarılacak menkul malın rayiç değerinin 10.000,- liranın üzerinde olması halinde yapılacak menkul mal satışına iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde teminat alınacağı,
 • Mal kendisine ihale olunanın malı almaktan vazgeçmesi üzerine yapılacaklar,
 • Gayrimenkul satış komisyonlarının kimlerden oluşacağı ve çalışma usulleri,
 • Satışa çıkarılacak gayrimenkulün değerine göre yapılacak ilanlar,

hususlarında düzenlemeler yapılmıştır.

 • 9 uncu maddesinde, taşınır rehnine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
 • 14 üncü maddesiyle, 7316 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.