Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-080

09 Haziran 2021

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUNUN KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

7326 Sayılı Kanun’un ihtiva ettiği hükümlerden birisi de kesinleşmemiş veya dava safhasında olan amme alacaklarına ilişkin olanıdır.

Aşağıdaki bölümlerde, Kanunun 3. Maddesi ile yapılan mezkur düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır.

1. KAPSAM:

Kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki amme alacaklarına ilişkin kapsama;

a)   Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilere ve yine aynı Kanun kapsamında olup kesilen cezalara ilişkin olmak üzere;

•  30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme zammı ve faizleri,

•  2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme zammı ve faizleri (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

•  30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

b)   Kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde sayılan idari para cezaları,

c)   30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce gümrük yükümlülüğü doğan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme zamları ve gecikme faizleri,

girmektedir.

Bu çerçevede, beyanname verme süresi 30/4/2021 tarihinden sonra olan vergiler ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile yine bu tarihten sonraki dönemlere ilişkin vergi cezaları kapsama girmez. Örneğin Nisan 2021 ayına ilişkin olarak tarh edilen KDV ve buna ilişkin vergi ziyaı cezası kapsama girmez. Yine Mayıs 2021  ayında yapılan bir tespite dayanılarak kesilen bir özel usulsüzlük cezası da kapsama girmez. Ama örneğin Mart  2021 ayına ilişkin olarak ikmalen, re’sen veya idarece yapılan bir stopaj tarhiyatı kapsam dâhilindedir.

Bunun yanı sıra, bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen cezalar da kapsam dâhilindedir. Ancak bu şekilde verilen beyannameler üzerine tarh edilen vergiler, kesinleşmiş olduğu cihetle bu madde kapsamına değil, Kanunun 2 nci maddesindeki kesinleşmiş alacaklara ilişkin kapsama girer.

Eğer dava sadece gecikme zammı veya faiziyle ilgili ise, bu madde hükümlerinden yararlanılamayacağını düşünüyoruz. Ancak bunlarla ilgili olarak vergi aslının ödenmiş veya Kanunun 2 nci maddesindeki kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümler dairesinde yapılandırılmış olması kaydıyla, davadan vazgeçmek suretiyle Yİ-ÜFE’ye çevrilip yapılandırmaya dahil edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Zira 7326 sayılı Kanunun 2/1-a  Maddesinde alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde davadan vazgeçmek suretiyle bunların silinip yerine Yİ-ÜFE hesaplanacağı belirtilmiştir.

Diğer yandan, ihtirazi kayıtla verilip dava konusu edilen vergilerle düzeltme talebinin reddi üzerine dava konusu edilen vergi, ceza, gecikme faizi ve zamları da kapsama girmez.

Ödeme emrine karşı açılan davalar ile ilgili olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu ödeme emri ile istenilen amme alacağının tarhiyatına ilişkin karar verilmiş olması ve ihtilafın Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihi itibariyle devam ediyor olması hâlinde, bu mükellefler söz konusu davalara konu amme alacakları ile ilgili olarak Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanabileceklerdir. Ancak, bu yönde bir kararın bulunmaması hâlinde ödeme emrine karşı açılan davalara konu alacaklar Kanunun 2 nci maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce tarhiyata karşı açılmış olan ve

9/6/2021 tarihi itibariyle devam eden dava ile ilgili olarak ilk derece mahkemesinin veya üst yargının verdiği tasdike veya tadilen tasdike ilişkin kararlar üzerine tahakkuk eden vergiler ile vergi cezaları ve bunlara hesaplanan gecikme faizi ve gecikme zammının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tecil edilmiş ve Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olması durumunda da mükellefler isterlerse Kanunun 3 üncü maddesi hükmünden yararlanabileceklerdir.

Ayrıca vergi ve cezalarla ilgili olarak Kanunun yayımlandığı 9/06/2021 tarihi itibariyle vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmiş olması gerekir. Bu şekilde henüz tebliğ edilmemiş tarhiyat ve cezalar, bu madde kapsamına değil, Kanunun 4. Maddesindeki İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler kapsamında değerlendirilir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.