Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-079

09 Haziran 2021

7326 SAYILI KANUNLA KARŞILIKSIZ ÇEK, PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

03.06.2021 tarih ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun) 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanunun 13 üncü maddesi ile 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Anapara ve/ veya taksit ödeme tarihi 20/5/2021 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. (2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.

Söz konusu geçici madde Kanunun yayım tarihi itibariyle (09.06.2021 tarihinde) yürürlüğe girmiştir.

Geçici 3. Madde ile geçici bir süre için sicil affı sağlanmış bulunmaktadır.

Buna göre, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 20/5/2021 tarihinden önce olup da;

  • Kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin,
  • Ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin

karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi[1] nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.

Diğer yandan, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların yukarıda belirtilen mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırmasının, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacağı da hükme bağlanmıştır.

Saygılarımızla.

 

[1] 25 Şubat 2011 tarih, 27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 ile Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişileri ile paylaşılmasını sağlamak üzere Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kurulmuştur.