Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-077

09 Haziran 2021

 

7326 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ (EMTİA, MAKİNE, DEMİRBAŞ, TEÇHİZAT, KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESAPLARININ) DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (ilerleyen bölümlerde 7326 sayılı Kanun” olarak anılacaktır) 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

7326 sayılı Kanunun “İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi” başlıklı 6’ncı maddesinde,

 • İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, basılı kitap ile süreli yayınlar, (Md.6/1),
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar (Md.6/2),
 • 31.12.2020 tarihli bilançolara göre kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler (Md. 6/3)

  hakkında hükümlere yer verilerek, kayıtlarla fiilli durumun uyumlaştırılmasına imkan sağlanmaktadır.

Anılan Kanunla getirilen işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin detaylı açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir.

 1. İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARA İLİŞKİN BİLDİRİM:
  1. Düzenlemenin Kapsamı:

   7326 sayılı Kanunun 6/1’inci maddesinde düzenlenen uygulamadan tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. Uygulama kapsamına; serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dâhil bulunmaktadır.

   Mükelleflerin bu uygulama kapsamında beyan edebilecekleri kıymetler ilgili maddede; emtia (basılı kitap ve süreli yayınlar dâhil), makine, teçhizat ve demirbaş olarak belirtilmiştir.

   Bu kapsamda “Emtia tabiri

   - Alım satım işletmelerinde satışa hazır malları,

   - İmalatçı işletmelerde ise hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamul malları

   ifade etmektedir.

   Aynı şekilde inşaat işletmelerinin (yıllara sari inşaat ve onarım işi, kat karşılığı veya kendi adlarına inşaat yapıp satanlar) varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazları (daire, dükkan vb.) ile üretimde kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi ilk madde ve malzemelerini veya yarı mamullerini de bildirmeleri mümkündür.

   Makine, teçhizat, demirbaşlar kapsam dâhilindedir. Bunların haricindeki sabit kıymetler (maddi olmayan duran varlıklar, mali duran varlıklar, gayrimenkuller vb.) uygulamanın kapsamına girmemektedir.

   Ayrıca, Kanunun 6/1-d maddesi uyarınca, mükelleflerin işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan basılı kitap ve süreli yayınların da bildirimi mümkündür.

   7326 Sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde “kayıtlarda düşük değerle yer alan…” ibaresine yer verilmemiştir. Bu nedenle yukarıda belirtilen ve kapsamda bulunan kıymetlerden, ancak işletmede fiilen mevcut olduğu halde kayıtlarda hiçbir şekilde yer almayanlar kapsama girmektedir.

  2. Beyan ve Değerleme:

   Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bir envanter listesi ile vergi dairesine bildirmek suretiyle anılan kapsamdaki kıymetleri kayıtlarına alabileceklerdir.

   Söz konusu kıymetlere ilişkin olarak beyan edilecek RAYİÇ DEĞER, beyanda bulunan mükellef tarafından YAHUT bu mükelleflerin bağlı bulundukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç değerdir. Bu çerçevede rayiç değerin tespiti için vergi dairesine veya takdir komisyonuna başvurulmasına gerek bulunmamaktadır.

   Bu suretle beyan edilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaş ile basılı kitap ve süreli yayınların, beyan edilen rayiç değer üzerinden ve yasal defterlere kayıt süresi içerisinde, mükellefin yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

  3. Vergisel Yükümlülükler:

   Aşağıda, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile basılı kitap ve süreli yayınların 7326 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi kapsamında beyan edilmesi durumunda ortaya çıkacak vergisel yükümlülükler başlıklar halinde ele alınmaktadır.

   1. Beyan Edilen Kıymetlere İlişkin Sorumlu Sıfatıyla KDV Yükümlülüğü:

    Uygulama kapsamında beyan edilecek;

 • Makine, teçhizat, demirbaş ve emtianın rayiç değerleri üzerinden;
 • Genel oranda (%18) KDV’ye tabi olanlar için %9 oranında,
 • İndirimli oranda (%1 - %8) KDV’ye tabi olanlar için, tabi olunan oranın yarısı (%0,5 - %4) esas alınarak,
 • Basılı kitap ve süreli yayınların ise beyan edilecek rayiç değerleri üzerinden %4 oranında,

  KDV hesaplanması ve hesaplanan bu KDV’nin AYRI BİR BEYANNAME ile sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir. Uygulama kapsamında sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin, beyanname verme süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu beyanname, en geç 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilip, tahakkuk edecek vergilerin de aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

  Emtia için sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin genel esaslara göre indirimi mümkündür. Dolayısıyla, söz konusu emtianın iade hakkı doğuran işlemler kapsamında teslimi yahut kullanılması durumunda, sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin iade hesabına dâhil edilmesi de mümkün olacaktır.

  Diğer taraftan, makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden beyan edilen ve ödenen KDV’nin, hesaplanan katma değer vergisinden indirimi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, indirimi mümkün bulunmayan söz konusu KDV, ödeneceği yıl olan 2021 yılına ilişkin gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

  Ayrıca, basılı kitap ve süreli yayınlar için beyan edilen KDV’nin de genel esaslara göre indirimi mümkündür. Ancak, KDV iadesine konu edilemez.

  1. Beyan Edilen Kıymetlere İlişkin ÖTV Yükümlülüğü:

   Özel tüketim vergisi konusuna giren malları bu düzenleme kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisini, 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri hâlinde bu mallar bakımından 4760 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu şekilde beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisi için vergi cezası kesilmez.

  2. Beyan Edilen Emtiaya İlişkin Gelir/Kurumlar Vergisi Yükümlülüğü:

   İşletme hesabında defter tutan mükellefler beyan ettikleri emtia değerini defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydetmeleri gerekmekte olup, bilanço esasında defter tutan mükellefler uygulama kapsamında beyan ettikleri EMTİA’nın rayiç değerini, özel bir karşılık hesabında göstereceklerdir. Emtia için açılacak özel karşılık hesabının, bir sonraki bölümde açıklanan makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrılacak karşılık hesabından ayrı olarak açılması ve izlenmesi gerekmektedir.

   Emtia için ayrılan söz konusu karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. Bir diğer ifadeyle, söz konusu karşılık hesabının ortaklara dağıtımı vergiye tabi olmayacaktır.

   Uygulama kapsamında beyan edilen emtianın rayiç değeri, yasal defter kayıtlarına söz konusu emtianın maliyet bedeli olarak intikal ettirilecek ve satış durumunda anılan bedel maliyet olarak dikkate alınabilecektir.

   Ancak maddede yer alan özel düzenleme (6/1-ç) gereğince, uygulama kapsamında beyan edilen emtianın satış bedelinin beyan edilen değerden düşük olması halinde, satış dolayısıyla doğan zararların gelir/kurumlar vergisi matrahtan indirimi mümkün değildir. Bu nedenle uygulama kapsamında beyan edilen emtianın beyan edilen değerin altında satılması halinde, ortaya çıkacak olan zararın kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

  3. Beyan Edilen Makine, Teçhizat ve Demirbaşa İlişkin Gelir/Kurumlar Vergisi Yükümlülüğü:

   Bilanço esasında defter tutan mükelleflerin, uygulama kapsamında beyan ettikleri MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR’ın rayiç değerini, özel bir karşılık hesabında göstermeleri gerekmektedir.

   Uygulama kapsamında beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek olup, özel karşılık hesabına ayrılan tutarlar birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla, anılan kıymetlerin ilerleyen dönemde satılması halinde, satış hasılatının tamamı vergiye tabi olacaktır.

   Ayrıca, söz konusu kıymetlerin beyan edilen değerleri üzerinden amortisman ayrılması mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, anılan kıymetlerin satılmadığı süre boyunca da, bu kıymetlere ilişkin olarak herhangi bir gider/maliyet kaydı yapılmayacaktır.

   Yukarıda belirtildiği üzere, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrılacak karşılık hesabının, emtia için ayrılacak karşılık hesabından ayrı olarak açılması ve izlenmesi gerekmektedir.

  4. Beyan Edilen Kıymetlerden Dolayı Tarhiyat Yapılmayacaktır:

   KDV Kanunu’nun 9/2 ve ÖTV Kanununun 4/3’üncü maddeleri uyarınca; fiili ya da kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğunun tespiti hâlinde, bu alışlar nedeniyle, ziyaa uğratılan KDV & ÖTV’nin, belgesiz mal bulunduran mükelleften aranacağı, bu uygulamaya göre yapılan tarhiyata da vergi ziyaı cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

   7326 sayılı Kanunun 6/1-c, d & e maddelerine uyarınca, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile basılı kitap ve süreli yayınlar için Kanunda öngörüldüğü şekilde KDV & ÖTV beyan eden ve ödeyen mükellefler bakımından KDV & ÖTV Kanunlarının yukarıda belirtilen hükümleri uygulanmayacaktır.

   Ayrıca, beyan edilen kıymetlerle ilgili olarak, geçmişe yönelik vergi cezası uygulanmaz.

 1. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER:

  7326 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin 2/a bendi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkânı verilmiştir.

  Bu uygulamadan yararlanacak mükelleflere, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, makine, teçhizat ve demirbaşlarını, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ödemeksizin çıkarma imkânı getirilmiştir. Uygulamaya ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

  1. Uygulamanın Kapsamı:

   Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan ilgili kıymetlere ilişkin hüküm, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Düzenleme yalnızca emtia ile sınırlı olmayıp, makine, teçhizat ve demirbaşları da kapsamaktadır.

   Uygulamadan yararlanan mükelleflere, geçmiş dönemlere yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.

  2. Fatura Düzenleyerek İşletmede Olmayan İlgili Kıymetlerin Kayıtlardan Çıkartılması:

   Uygulamadan yararlanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar;

 • Kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, cari yıl yasal defter kayıtlarına göre, aynı neviden olan emtialar için tespit edilen gayrisafi (brüt) karlılık oranlarını, cari yıl kayıtlarından karlılık oranının tespit edilememesi halinde bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranları ve emtianın tabi olduğu KDV oranını esas alarak,
 • Kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak belirleyeceği tutarı ve belirtilen kıymetlerin tabi olduğu KDV oranını esas alarak,
 • Fatura düzenlemeleri ve buna ilişkin tüm vergisel yükümlülüklerini (hasılat kaydı, KDV hesaplanması vs.) yerine getirmeleri,

  gerekmektedir.

  1. Vergisel Yükümlülükler:

   Uygulamadan yararlanacak olan mükelleflerin, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yukarıda açıklanan şekilde tespit edilecek olan gayrisafi karlılık oranlarını & rayiç bedellileri dikkate alarak yine yukarıda belirtilen şekilde düzenlenecek olan bir fatura ile beyan etmeleri gerektiğinden, uygulamaya ilişkin vergisel yükümlülüklerin herhangi bir yurtiçi satış işleminde olduğu şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.

   Dolayısıyla bu kapsamda bulunan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin olarak;

 • Düzenlenen faturada yukarıda belirtilen şekilde belirlenen bedelin hasılat olarak dikkate alınması, vergi matrahının tespitinde ilgili geçici vergi ve gelir/kurumlar vergisi beyannamelerine dâhil edilmesi,
 • Söz konusu bedel üzerinden emtianın, makine, teçhizat ve demirbaşların tabi olduğu oranda KDV (tabi ise ÖTV) hesaplanması ve hesaplanan söz konusu tutarın ilgili dönem beyannamelerine dâhil edilmesi,

  zorunluluğu vardır.

  Kapsama giren emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin olarak kayıtlarda yer alan maliyet bedelinin ise satış maliyeti olarak dikkate alınacağı tabiidir.

  Bu kapsamda ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilir.

  Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtianın ÖTV’ye tabi olması hâlinde, ilgili mevzuatına göre hesaplanacak ÖTV’ye faturada yer verilece ve bu emtianın tabi olduğu genel beyan usul ve esasları dâhilinde ilgili dönemde beyan edilip ödenecektir.

  Fatura düzenlenmek suretiyle bu bölümde açıklandığı şekilde hasılatı ve KDV’si beyan edilen emtia ile makine, teçhizat ve demirbaşların daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi hâlinde, düzeltmeye tabi tutulmuş söz konusu kıymetlerle ilgili olarak geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı gibi, vergi ziyaı cezası veya gecikme faizi de uygulanmayacaktır.

 1. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İLE BUNLARLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER:

  7326 Sayılı Kanun’un 6/3’üncü maddesi ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkânı verilmiştir.

  1. Uygulamanın Kapsamı:

   Söz konusu uygulamadan sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir. Uygulamadan yararlanacak kurumlar 31.12.2020 tarihli bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan:

   i.     Kasa mevcutlarını,

   ii.    İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme

   ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları,

   iii.   Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini,

   31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

   Madde metninde fiilen işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için 31.12.2020 tarihli bilançoda yer alma şartı belirtilmiş olmakla birlikte, söz konusu tutarların 7326 Sayılı Kanun kapsamında beyan edildiği tarih itibariyle de işletmenin kayıtlarında bulunması gerekeceği tabiidir. Buna göre, düzeltmeye konu kasa mevcudu, net alacak veya bunlarla ilgili diğer hesaplarda (avanslar vs.) yer alan tutarların beyan tarihindeki tutarını aşmamak üzere, 31.12.2020 tarihindeki tutarın beyan ve düzeltmeye esas alınması gerekir. Yani söz konusu tutarlar düşmüşse beyan tarihindeki tutarlara, artmışsa 31.12.2020 tarihindeki tutarlara itibar edilmelidir.

   Kayıtlarda yer alan kasa mevcudu ile ortaklara borçların netleştirilmesi ise söz konusu değildir.

  2. Vergisel Yükümlülükler:

   Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan tutarları düzeltmek için beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, beyan ettikleri tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplamaları ve hesaplanan bu vergiyi de ilgili beyannamenin verilme süresi olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Buna bağlı olarak işletmede fiilen bulunmadığı beyan edilen kasa ve/veya ortaklardan alacak tutarlarının ve diğer tutarların yasal defter kayıtlarının düzeltilmesi gerekmektedir. Bu düzeltme işlemi söz konusu tutarları olağandışı zarar yazmak suretiyle olursa, bu gider kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınamaz. Bu nedenle söz konusu tutarların kurumlar vergisi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler için daha önceki yıllarda getirilen düzenlemelerde, dileyen mükelleflerce “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun aktifinde herhangi geçici bir hesapta izlenmesine imkân tanınmıştır. Kayıtlarını yukarıda belirtilen şekilde düzelten mükelleflerin, gider & zarar hesabı yerine bilançonun aktifinde herhangi geçici bir hesapta izlenmelerinin mümkün olduğu görüşündeyiz. Ancak, söz konusu geçici hesapta izlenen tutarın herhangi bir şekilde kurum kazancının tespitinde (amortisman ayırmak yahut sair şekilde) gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.

Beyana konu edilen kasa mevcudu ve ortaklardan net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemler üzerinden ödenen %3 oranındaki vergi, kurumlar vergisi yahut diğer vergilerden mahsup edilemeyeceği gibi kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak da dikkate alınamaz.

 1. Uygulamayla İlgili Önemli Hususlar:

  31.12.2020 tarihli bilançolarda yer alan ancak işletmede fiilen mevcut bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacak tutarları ve bunlarla ilgili diğer hesaplarda izlenen tutarların, 7326 SayılıKanunun 6/3 üncü maddesi hükmü uyarınca düzeltilmesi, esasen anılan tutarların işletmede mevcut (veya işletmeye ait) olmadığının kabulü anlamına gelmektedir. Dolayısıyla fiilen mevcut olmadığı beyan edilen ve 7326 Sayılı Kanun ile getirilen vergisel yükümlülükleri yerine getirilen söz konusu tutarlara ilişkin olarak, 2020 hesap dönemi ve önceki hesap dönemlerine ilişkin olarak herhangi bir ilave vergi tarhiyatı (ortaklara bedelsiz finansman temini gibi gerekçelerle) yapılamayacağı görüşündeyiz.

  31.12.2020 tarihi itibariyle kayıtlarda görünen ancak fiilen işletmede mevcut bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacak tutarlarını 7326 SayılıKanunun 6/3 üncü maddesi kapsamında beyan eden mükelleflerin, bu tutarlara ilişkin olarak 2021 hesap dönemi kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde ayrıca bir faiz beyan etmelerine ve söz konusu faiz üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmadığını düşünüyoruz.

  Kurumlar vergisi mükelleflerince 7326 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi tevkifatına yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

  7326 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2021 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır. Düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir faiz ve ceza aranmayacaktır.

  Düzeltme işlemleri nedeniyle vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır.

 1. MALİYE BAKANLIĞINA VERİLEN YETKİ:

  Kanunun 6/4 üncü maddesi ile Maliye Bakanlığı, yukarıda belirtilen düzenlemelerin uygulanmasıyla ilgili olarak yılı içerisinde ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.