Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-076

09 Haziran 2021

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN’UN İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun) 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun’un ihtiva ettiği hükümlerden biri de, inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlere ilişkindir.

Aşağıdaki bölümlerde, Kanunun 4. Maddesi ile yapılan söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır.

1.      İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER:

 1. Kapsam

  Kanunun 4/1’inci maddesi uyarınca; Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 09.06.2021 tarihinden önce başlamış[1] olan ancak bu tarihe kadar tamamlanamayan; vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri devam eder (matrah artırımı hükümleri saklıdır).

ANCAK bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için;

 • Dava açılmaması,
 • İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuru yapılması ve ilk taksitin ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda defaten yahut söz konusu aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi[2],

  şartıyla, vergi ve cezalarda aşağıdaki indirimler yapılır.

VERGİNİN ASLI

%50’si ve bu tutara (Kanun yayım tarihine kadarki döneme) isabet eden Yİ/ ÜFE oranında faiz ödenir.

Kalan vergi aslı silinir.

VERGİ ZİYAI CEZASI (VZC)

Tamamı silinir.

VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZA

%25’i ödenip, kalanı silinir.

GECİKME FAİZİ

Kanunun yayım tarihinden ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim tarihine kadarki süre için hesaplanacak gecikme faizi ödenir.

İŞTİRAK NEDENİYLE KESİLEN VZC

%25’i ödenip, kalanı silinir.

Diğer taraftan 09.06.2021 itibariyle;

 • Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak uzlaşma günü gelmemiş veya uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar[3] ile
 • Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı hâlde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine yapılan tarhiyattan doğan alacaklar

  Hakkında da, yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde yukarıda belirtilen indirimler uygulanır. 

  Kanun’un 4/3’üncü maddesi uyarınca Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce:

 • Pişmanlık talebi ile verilip ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile,
 • Kendiliğinden verilen beyannamelere,

  İlişkin olarak kesilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, asla bağlı vergi cezalarının bu madde kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için verginin tamamının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması veya 7326 Sayılı Kanun’un 2’nci (kesinleşmiş alacaklar ile ilgili) maddesine göre ödenmesi şarttır.

  1. Diğer Hususlar
 • Yukarıda belirtilen hükümlerden, kapsama giren tüm tarhiyatlar için yararlanılabileceği gibi sadece talep edilen tür ve dönemler için de yararlanılabilir.
 • Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler, ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar.
 • 7326 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi kapsamında matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemesi ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak bu durumda inceleme ve takdir işlemlerinin, 02.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) sonuçlandırılması gerekir. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan inceleme ve takdir işlemlerine devam edilmez. Süre içerisinde sonuçlandırılan[4] işlemler neticesinde bulunan matrah farklarından, artırılan matrahlar düşülür. Varsa kalan kısım için tarhiyat yapılır. Ancak bu süre içinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz.

2.      PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR:

 1. Kapsam

  Kanunun 4/10 uncu maddesi uyarınca, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, Vergi Usul Kanunu’nun;

 1. 371 inci maddesine göre pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının,
 2. 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının,

  tahsilinden vazgeçilir.

Bu kapsamdaki ödemelerin, 30 Eylül 2021 tarihine kadar defaten yahut ilk taksiti bu sürede olmak üzere maksimum 18 taksitte yapılması gerekmektedir.

 1. EMLAK VERGİSİ VE GÜMRÜK VERGİSİ BİLDİRİMLERİ:

  Kanun’un 4/10 maddesi uyarınca

 • 30.4.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
 • 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir.
 1. DİĞER ÜCRET BİLDİRİMLERİ:

  Kanun’un 4/11 maddesi uyarınca; Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan diğer ücret mükelleflerinin, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine başvurarak 2021 takvim yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmeleri kaydıyla önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza aranmaz. Bu mükelleflerden daha önce mükellefiyet kaydını yaptırmamış olanların işe başlama tarihi olarak bu Kanuna göre yaptıkları müracaat tarihi esas alınır.


[1]    Bu hükümlerin uygulanması açısından incelemeye başlama tarihi; mükellefin, incelemeye başlama tutanağını imzaladığı tarihtir. Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih incelemeye başlama tarihi olarak kabul edilir

[2]    Şu kadar ki, 31.08.2021 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için bu hükümlerden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31.08.2021 tarihine kadar (ihbarnamenin tebliğ tarihi ile 31.08.2021 tarihi arasında otuz günden az süre varsa tebliğ tarihinden otuz gün içinde) başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitini 30.09.2021 tarihine kadar, izleyen taksitleri ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri gereklidir.

[3]    Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla; -tarhiyat sonrası- uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar ise, Kanun’un 3’üncü maddesi hükümleri kapsamına konu edilebilir.

[4] İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.