Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-074

09 Haziran 2021

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA KESİNLEŞMİŞ BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
 

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarımda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun) 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun ile aşağıdaki konularda önemli düzenlemeler yapılmıştır:

 • Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB)’na olan kesinleşmiş borçlar ile bazı kurumlara olan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması
 • Dava safhasındaki işlemlerin yapılandırılması ve ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması
 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin ihtilafa gidilmeksizin çözülmesi,
 • 2016-2020 yılarına ilişkin matrah ve vergi artırımı,
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan malların kayıtlardan çıkarılması ile kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltmeleri),
 • Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına ve bazı kurumlara olan borçların yeniden yapılandırılması,
 • İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için bir defalık yeniden değerleme yapılmasına imkân sağlanması,
 • Sicil affı (Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanması).

Görüldüğü üzere kapsam çok geniş tutulmuş olup, mükellefler açısından önemli imkânlar getirilmiştir. Kanunu incelemek ve değerlendirmek için yeterince zaman vardır.

Mükelleflere Kanun’u incelemelerini, gerekirse vergi danışmanları ile konuyu değerlendirmelerini ve getirilen bu imkânlardan azami şekilde yararlanmalarını öneririz.

Kanun hükümlerinden yararlanabilmek için prensip olarak, (Kanunun ilgili maddelerinde yer alan başvuru ve ödeme süreleri saklı kalmak kaydıyla) 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idarelere başvurulması gerekmektedir.

Kanundan yararlanmak isteyen borçluların;

-      Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),

-      Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),

-      Diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

şarttır. Ancak söz konusu tutarlar ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak da ödenebilecektir. Peşin ödeme halinde bazı indirimler yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanı’nın, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatma yetkisi vardır.

Bu Sirkülerimizde, Kanunun kesinleşmiş borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri açıklanacaktır. Kanunla düzenlenen diğer konular ise ayrı sirkülerlere konu edilecektir.

 1. KANUNUN KAPSAMI ve YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINAN KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR
 2. Yapılandırmaya Konu Alacaklı İdareler İtibariyle Kapsam:

Kanunun 1’inci maddesine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bazı kurumlara olan borçlar yapılandırma kapsamına girmektedir.

 1. Yapılandırmaya Konu Borçlar:Kanunun 1’inci maddesine göre; aşağıda belirtilen borçlar kapsama dâhildi
 • Vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalar
 • Muhtelif Kanunlara istinaden tahsil edilen idari para cezaları
 • Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 • Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları; idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları; SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
 • İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • Belediyelerin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile bunların dışında kalan asli ve fer’i amme alacakları,
 • Belediyelerin 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
 • Büyükşehir belediyelerinin, katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
 • 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları.

1.3.Kanunun 10’uncu Maddesi ile Yapılandırma Kapsamına Alınan Borçlar:

Kanunun 10’uncu maddesi ile yapılandırma kapsamına alınan borçlar şunlardır:

 • İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara uygulanan kanuni faizler (Md.10/1),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara uygulanan kanuni faizler (Md.10/2),
 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanların prim borçları sebebiyle aynı Kanunun 88 inci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca sattıkları tarımsal ürün bedellerinden, tarımsal kesinti sorumlularınca kesinti yapıldığı halde Kuruma ödenmeyen prim borçları ile bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zamları (Md.10/3),
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB’a olan aidat borçları asılları ile bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar (Md.10/4),
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ve odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları ile bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar (Md.10/5),
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazlalar (Md.10/6)
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçları ile bu borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar (Md.10/8),
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ve staj kredisi borçları ile bu borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar (Md.10/9),
 • 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile bu borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar (Md.10/10),
 • 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ve odaların Merkez Konseyi’ne olan birlik payı borçları ile bu borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar (Md.10/11),
 • 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ve odaların Türk Diş Hekimleri Birliği’ne olan birlik payı borçlarının ile bu borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar (Md.10/12),
 • 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 25, 26 ve 28 inci maddeleri kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere, ilgili kanunları uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları ile bu borçlara uygulanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacaklar (Md.10/13),

  6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun hükümleri göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları, odaların Türk Veteriner Hekimleri Birliğine olan birlik payı borçları ile bu borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar (Md.10/14),

 • 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun geçici 1’inci uyarınca ödenmek zorunda olan tahsil masrafları ve bunlara ilişkin faizler (Md.16).
 • Dönem İtibariyle Kapsam
 1. Maliye Bakanlığına Olan Borçlar (Md.1/1-a):

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren aşağıdaki borçlar kapsama dâhildir:

 • 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 2021 yılına ilişkin olarak 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen (aşağıdakiler haricindeki) idari para cezaları kapsama dâhildir:

 • 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında verilen idari para cezaları,
 • 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında verilen idari para cezaları,
 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları.

  Ayrıca, yukarıdaki belirtilenlerin dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç) yapılandırma kapsamına dahildir.

  1. Gümrük Yükümlülüğünden Doğan Borçlar (Md.1/1-d):

30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, kapsama dâhildir.

 1. Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçlar (Md.1/1-e, 7 ve 10/1-3):

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan aşağıdaki borçlar kapsama dâhildir:

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları (Md.1/1-e-1),
 • 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları (Md.1/1-e-2),
 • 30/04/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklar (Md.1/1-e-3),
 • 30/04/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları (Md.1/1-e-4),
 • İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları (Md.1/1-e-5),
 • 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurulduğu hâlde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme gibi fer’i alacaklar (Md.8/1),
 • 30/4/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar (Md.8/2),
 • İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara uygulanan kanuni faizler (Md.10/1),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara uygulanan kanuni faizler (Md.10/2)
 • 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanların prim borçları sebebiyle aynı Kanunun 88 inci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca sattıkları tarımsal ürün bedellerinden, tarımsal kesinti sorumlularınca kesinti yapıldığı halde Kuruma ödenmesi gereken prim tutarlarından 2021 yılı nisan ayı ve önceki dönemlere ilişkin borçlan ile bu borçlara gecikme cezası ve gecikme zamları (Md.10/3).
  1. İl Özel İdarelerine Olan Borçlar (Md.1/1-f):

İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları kapsama dâhildir.

 1. Belediyelere Olan Borçlar (Md.1/1-g):

Belediyelerin aşağıdaki alacakları kapsama dâhildir:

 • VUK kapsamına giren ve 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2021 yılına ilişkin olarak 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2021 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,
 • Belediye Gelirleri Kanununun 97 ve mükerrer 97 nci maddelerine göre tahsili gereken ve vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
 • Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11 inci maddesine göre vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları.
 1. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Kapsamındaki Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerine Olan Borçlar (Md.1/1-ğ):

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları kapsama dâhildir.

1.4.8.Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına Olan Borçlar (Md.1/1-h):

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları, kapsama dâhildir.

1.4.9.Oda, Borsa, Birlik, Federasyon, Konfederasyon, Baro ve Bazı Kuruluşlara Olan Aidat vs. Borçlar (Md.10 ve 16)

Bu maddeler kapsamında 30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan borçlar yapılandırma kapsamına girmektedir.

1.4.10.Kapsama Girmeyen Diğer Borçlar (Md.9/10)

Bu Kanun hükümleri aşağıdaki alacaklar hakkında uygulanmaz:

 1. 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3’üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,
 2. 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar