Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-060

30 Nisan 2021

ÇEKTE İBRAZ SÜRELERİ, KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI ALACAKLAR HAKKINDAKİ TAKİPLER VE KAMU İDARELERİNİN ÖZEL VE KAMU BORÇLARINDAN DOĞAN İCRA VE İFLÂS TAKİPLERİ 30/04/2021-31/05/2021 TARİHLERİ ARASINDA (BU TARİHLER DAHİL) DURMUŞTUR

 “29.04.2021 tarih ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Kanun) 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanuna eklenen 15 inci madde ile Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna  geçici 3. madde eklenmiştir.

Geçici 3. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin olarak da Ticaret Bakanlığı tarafından “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3’ünü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (Tebliğ) 30.04.2021 tarih ve 31470 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  1. İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.

    Kanun’un gerekçesinde; tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkân verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir.

    Söz konusu düzenlemeyle Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkının korunmasının yanı sıra borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmesine de imkân sağlanmıştır.

    7226 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında, Tebliğ ile yapılan düzenlemeler de esas alındığında;

a) İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

b) İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 1/6/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 1/6/2021 tarihinden sonra ise kalan ibraz süresi içerisinde tahsil edilemezse söz konusu karşılıksız çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.

  1. 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.
  2. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.  Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kanun ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri kapsamına (Tüm Bakanlıklar, Üniversiteler, Özel Bütçeli İdareler,), mahalli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sosyal güvenlik kurumları (Sosyal Güvenlik Kurumlu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) girmektedir.