Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-055

28 Nisan 2021

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDEN OLAN ULUSLARARASI İHALELERDE VERGİ VE HARÇ İSTİSNASININ UYGULANABİLMESİ İÇİN YABANCI FİRMALARIN İHALEYE KATILMA ŞARTINI ÖNGÖREN DÜZENLEMELER ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMİŞTİR

Damga Vergisi Kanunu’nun Ek 2. Maddesi ve Harçlar Kanunu’nun Ek 1. Maddeleri ile ihracat ve ihracatla bağlantılı bazı işlemler ile maddelerde sayılan döviz kazandırıcı işlemlerde damga vergisi ve harç istisnasına ilişkin düzenlemeler mevcuttur.

Maddelerde yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlerden bazıları, yapılan faaliyetin bir uluslararası ihaleye bağlı olarak yürütülüyor olması şartına bağlanmıştır. Yani yapılan faaliyet, uluslararası ihalenin kazanılmasından doğması halinde döviz kazandırıcı işlem sayılmakta ve vergi resim harç istisnası belgesi almak ve bu belgenin geçerlilik süresi içindeki işlemlere uygulanmak üzere damga vergisi ve harç istisnası uygulanabilmektedir. (Sözleşme safhasından önceki teminatlar ve ihale kararlarına damga vergisi ve harç istisnası uygulanabilmesi için belge şartı aranmamaktadır.)

Maddelerde yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlerden bazıları uluslararası ihaleye çıkmış olma şartına bağlanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

  1. Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç) (DVK Ek.2-2/a, HK Ek.1-2/a)
  2. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri (DVK Ek.1-2/e, HK Ek.1-2-e)
  3. Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri (DVK Ek.1-2/j, HK Ek.1-2-j)
  4. Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen yatırım malları, sınai mamuller ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. (DVK Ek.1-2/l, HK Ek.1-2-l)

Diğer yandan anılan maddelerin 4 numaralı fıkralarında uluslararası ihale, “kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihale” olarak tanımlanmıştır. Yani bir ihalenin uluslararası ihale olarak kabul edilip damga vergisi ve harç istisnası uygulanabilmesi için o ihalenin yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte katılabilmesine açık olması ve yabancı firmaların ihaleye teklif vermesi şartları birlikte aranmaktadır.

İşte DVK’nun Ek 2/4. ve HK’nun Ek1/4. Fıkralarında yer alan “ve yabancı firmalarca da teklif verilen” ibaresi Anayasa Mahkemesi’nce Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. İptal gerekçeleri, karar metninden incelenebilir. Özü itibariyle iptal gerekçesi, ihaleye katılan yerli firmaların, ihaleye yabancı bir firmanın teklif verip vermeyeceğini bilmelerinin mümkün olmadığı ve buna bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnasından yararlanıp yararlanamayacaklarını ve teklif tutarı ile ilgili bütçelemelerini yaparken bu belirsizliği yaşamaları durumuna bağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin 24/12/2020 tarih ve E:2020/15, K:2020/78 sayılı bu iptal kararı, 28/4/2021 tarih ve 31468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Anayasa’nın 153. Maddesi uyarınca yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren yapılacak ihalelerde yabancı firmaların teklif verme şartı aranmayacaktır. Bunun yanı sıra bu tarihten önce yapılan uluslararası ihaleler için de yabancı firmalar teklif vermemiş olsa bile, bu ihaleleri kazanan firmalara vergi, resim, harç belgesi verilerek en azından belge tarihinden sonraki işlemler için damga vergisi ve harç istisnası uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Saygılarımızla.