Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-051

09 Nisan 2021

VERGİ İNCELEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazete (RG)’de yayımlanan aşağıdaki Yönetmelikler ile vergi inceleme süreçleri ile ilgili bazı Yönetmeliklerde değişiklikler yapılmıştır:

–   Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği

–   Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği

–   Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–   Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–   Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–   Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Söz konusu Yönetmelikler ile yapılan düzenlemelerin, önceki düzenlemeler ile karşılaştırıldığı tablolara Sirkülerimizin sonundaki linklerden ulaşılabilir.

Yapılan değişikliklerin mükellefleri ilgilendirebilecek olanları aşağıda özetle açıklanmıştır.

 1. VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ:

Bilindiği gibi, Vergi Denetim Kurulu (Kurul), verilen görevlerin yerine getirilmesinde, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma ile işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki grup başkanlıkları ile faaliyet göstermekteydi.

a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı

b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı

c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı

ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı

18 Nisan 2020 tarihli RG’de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 228 inci maddesinde yapılan değişiklikle VDK’nın idari yapısı değiştirilerek, grup başkanlıkları kaldırılmış ve yerine aşağıdaki daire başkanlıkları kurulmuştur:

a) Denetim Daire Başkanlığı,

b) Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı,

c) Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı,

ç) Sektörel Denetim Daire Başkanlığı,

Bu defa yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı RG’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, Daire Başkanlıklarının görev alanları, Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri ve Daire Başkanlıklarında görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelikteki en temel değişiklik grup başkanlıklarının kaldırılarak daire başkanlıklarının kurulmasına ilişkin değişikliklerin yönetmeliğe yansıtılmasıdır.

Yönetmelikte yer alan düzenlemeler esas itibariyle iç işlemlere ilişkindir.

Mükellefleri ilgilendirebilecek diğer bir değişiklik, sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun başka bir mükellefin sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi durumunda, söz konusu Vergi Tekniği Raporunun, sahte belge kullanan mükellef nezdinde düzenlenecek vergi inceleme raporlarına ek yapılmayacağı; ancak, sahte belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme raporlarında, sahte belge düzenleyicisinin bu fiili işlediğinin tespitine dair Vergi Tekniği Raporunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere ayrıntılı olarak yer verileceği hususudur.

 1. VERGİ DENETİM KURULU DANIŞMA KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ:

60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan bir diğer değişiklik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 228 inci maddesine eklenen 7’nci fıkra ile, inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu kurulabileceği ve Danışma Komisyonunun oluşturulması ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirleneceği düzenlemesidir.

Bu düzenleme ile geçmişte çok başarılı kararlar almış olan Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu’ndan ilham alındığı anlaşılmaktadır.

7 Nisan 2021 tarihli RG’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Danışma Komisyonu Yönetmeliği ile vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla Başkanlığa görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu oluşturulması ile bu Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlenmiştir.

Komisyon, bir başkan ile on asıl ve beş yedek üyeden oluşacaktır. Komisyonun görevi, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesi sırasında mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlü hususları Başkanlığın talebi üzerine gündeme alarak görüşmek ve ortaya çıkan çoğunluk görüşünü karara dönüştürerek Başkanlığa bildirmektir.

Komisyonda görüşülmek üzere gündeme alınması VDK tarafından talep edilen konular Başkana yazıyla iletilir.

Kurul Başkanı, uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin her türlü konunun Komisyonun gündeme alınarak görüş bildirilmesini isteyebilir.

Vergi mükellefleri ve sorumluları ile Daire Başkanlıkları ve Vergi Müfettişleri Komisyondan doğrudan görüş talep edemez.

Komisyonda görüşülüp karara bağlanan konuların mevzuatta değişiklik olmadığı sürece tekrar Komisyona getirilmemesi esastır. Ancak, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde, evvelce karara bağlanmış olan konular Komisyonda yeniden incelenir.

Başkan, görüşülen konuya ilişkin uzmanlığı olan üyeleri, Vergi Müfettişlerini veya konuyla ilgili uzmanlığı bulunan diğer kişileri gözlemci sıfatıyla toplantıya davet edebilir. Görüldüğü gibi, toplantıya gözlemci sıfatıyla katılanlar oy kullanamayacakları için kararın verilmesine etkisi olmamakla birlikte görüşmelere VDK dışından gözlemci katılması mümkündür. Başkan, toplantıya gözlemci sıfatıyla katılanlara söz istediklerinde ya da gerek gördüğünde söz verebilir veya tartışılan konu hakkındaki görüşlerini beyan etmelerini isteyebilir.

Kurul Başkanı tarafından onaylanan kararlar, onaylandığı veya onayda belirtilen tarihte yürürlüğe girer. VDK bünyesinde kurulan komisyonlar ve Vergi Müfettişleri, onaylanan kararlar doğrultusunda işlem tesis etmek zorundadırlar.

Kurul Başkanı tarafından gerekli görülen kararlar Bakan onayına sunulabilir. Yönetmelikte bu şekilde Bakan onayına sunulan ve Bakan tarafından uygun bulunan kararlara ilişkin uygulama hakkında herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Geçmişte Hesap Uzmanları Danışma Komisyonu tarafından alınan ve Bakan tarafından onaylanan kararlara, Bakanlıktaki tüm vergi inceleme elemanlarının uyma zorunluluğu bulunmaktaydı.

 1. VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Bu Yönetmelik ile yapılan değişiklikler şöyledir:

 • VDK’nın idari yapısı değiştirildiği için büyük, küçük ve orta büyüklükte mükellef ayırımına ilişkin hükümler Yönetmelikten çıkarılmıştır.
 • Yeni idari yapıya uyuma ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
 • Katma değer vergisi iade incelemelerinde en fazla üç ay içinde incelemenin bitirilmesi öngörülmüştür. Tam incelemede en fazla bir yıl, sınırlı incelemede ise en fazla altı ay içinde incelemenin bitirilmesi esası devam etmektedir. İncelemelerde ek süre talebi, tam ve sınırlı incelemelerde eskiden olduğu gibi altı ayı geçemeyecek olup, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı geçemeyecektir.
 1. RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Bu Yönetmelik ile yapılan değişiklikler şöyledir:

 • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun iş ve işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olmak ve Komisyona görüş sunmak üzere yeterli sayıda Vergi Müfettişini raportör olarak görevlendirebilecektir.

Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonları dışında illerde faaliyet gösteren Rapor Değerlendirme Komisyonları kendilerinden beklenen fonksiyonu ifa edemedikleri için merkezdeki komisyonun gücünün artırılması isabetlidir.

 • Diğer değişiklikler ibare değişikliklerine ilişkindir.
 1. TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Bu Yönetmelik ile yapılan değişiklikler münhasıran ibare değişikliklerine ilişkindir.

 1. KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI:

07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazete (RG)’de yayımlanan Yönetmelikler ile yapılan değişikliklerin eski ve yeni hallerini gösteren karşılaştırma tablolarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

http://denet.com.tr/tarhiyat-oncesi-uzlasma-yonetmelik.xlsx

http://denet.com.tr/rapor-degerlendirme-komisyonlari-yonetmelik.xlsx

http://denet.com.tr/vdk-performans-degerlendirme-sistemi-yonetmelik.xlsx

http://denet.com.tr/vdk-yonetmeligi.xlsx

http://denet.com.tr/vergi-denetim-kurulu-danisma-yonetmeligi.xlsx

http://denet.com.tr/vergi-incelemelerinde-uyulacakusul-esaslar-yonetmeligi.xlsx

http://denet.com.tr/vergi-mufettislerinin-gorev-yerlerinin-belirlenmesi-yonetmelik.xlsx

Saygılarımızla.