Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-049

02 Nisan 2021

2020 YILI KAZANÇLARINA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 32/1 nci maddesi gereğince, kurumlar vergisi mükellefleri, kurum kazancı üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi ödemek zorundadırlar. Ancak indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacak kazançları bulunan mükellefler, bu kazançları üzerinden indirimli oranı uygulayacaklardır.

Bilindiği gibi, %20 olan genel kurumlar vergisi oranı, 5520 sayılı KVK’na 7061 sayılı Kanunla eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle son olarak 2020 hesap dönemi için %22 oranında kurumlar vergisi hesaplanacak olup, 2021 başından itibaren kanuni oran olan %20 yeniden uygulanmaya başlamıştır.

Mali tablolarda yer alan kazanç (ticari kâr) vergiye tabi kurum kazancından muhtelif sebeplerle farklı olabileceği için, matraha ulaşırken,

 • İndirimi kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi,
 • Vergiye tabi olmayan gelirler ile bazı indirimlerin ve istisnaların ise düşülmesi,

  gerekmektedir.

  Bu Sirkülerimiz, 2020 yılına ait kurum kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesine yönelik açıklamalar yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Kurum vergileme sisteminde, önceki yıla nazaran önemli bir değişiklik yoktur.

1. 2020 YILINDA GERÇEKLEŞEN VEYA YÜRÜRLÜĞE GİREN DÜZENLEMELER :

1.1. Binek Otomobil Giderlerine Yönelik Kısıtlamalar Uygulamaya Girmiştir :

2019/100 sayılı Sirkülerimizde detaylı bir şekilde açıklandığı üzere,7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde yapılan değişikliklerle, 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere, binek otomobil gider ve amortismanlarına yönelik aşağıdaki kısıtlamalar getirilmiştir :

 • Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 2020 yılı için 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 2020 yılı için 140.000 TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.
 • Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.
 • Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 2020 yılı için 160.000 TL, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 2020 yılı için 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir.

1.2. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması :

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde düzenlenmiş bulunan indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin olarak, 6770 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 9 uncu madde ile mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranları sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oranı ise “%100” şeklinde uygulatmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. (Önceden Bakanlar Kurulu yetkili idi)

2017, 2018 ve 2019 yılları için yetkiler kullanılmış olduğundan, 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik “US-97 Kodu:15-37” düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında,

2017, 2018 ve 2019 yılarında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için:

-   Her bir bölgede geçerli yatırıma katkı oranı 15 puan fazla,

-   Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı tüm bölgelerde %100 olarak,

-   Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olarak

uygulanmıştır.

Bu geçici 9 uncu maddede 2019 yılı içinde 7161 sayılı Kanunla yapılan ve 18/1/2019 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle Cumhurbaşkanına, birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetki verilmiştir.

30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yetki 3 yıl için topluca kullanılmış olup,  yukarıda belirtilen avantajlı teşvik uygulaması 2020, 2021 ve 2022 yıllarında, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için de teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın geçerli olacaktır.

1.3. Varlık Barışı Kapsamında Bildirilen veya Kayda Alınan Varlıklar :

2019/77 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90’ıncı maddeyle uygulamada “varlık barışı” olarak adlandırılan aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

 • Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan bazı varlıklarının 31.12.2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar bildirimi ve Türkiye’ye getirilmesi,
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait olup Türkiye’de bulunan ancak kayıtlarda yer almayan bazı varlıkların 31.12.2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar kayda alınması.

  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)  ile varlık barışına ilişkin süreler bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. (2019/113 sayılı Sirkülerimiz)

  Bu değişiklikle, 31.12.2019 olan bildirim ve beyan süreleri 30.06.2020 tarihine, 31.01.2020 olan % 1 oranındaki vergiyi ödeme süresi ise 31.07.2020 tarihine uzatılmıştır.

  Uzatılan süre içinde bu Kanun kapsamında 30.06.2020 tarihine kadar yurt dışındaki kapsama giren varlıkları için bildirimde bulunan veya yurt içindeki kapsama giren varlıklarını işletme kayıtlarına dâhil eden kurumlar, bu varlıkları vergiye tabi dönem kazancın tespitinde dikkate almayacaklardır.

  1.4. Finansman Gideri Kısıtlaması 2020 Yılı İçinde Uygulanmayacaktır :

6322 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle GVK’nun 41/9 uncu maddesi, 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yeniden düzenlenmek suretiyle,

 • Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının vergi matrahından indirilmeyeceği,
 • Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanının, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

Ancak bu konuda 2020 yılı için Cumhurbaşkanınca herhangi bir karar alınmadığı için finansman gider kısıtlaması bu yıl için de uygulamaya girmemiştir. Dolayısıyla 2020 yılına ilişkin kurum kazançlarının tespiti sırasında finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.

ANCAK, CUMHURBAŞKANI BU YETKİSİNİ 4/2/2021 TARİHLİ VE 31385 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 3490 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARIYLA KULLANMIŞ OLDUĞUNDAN, 1/1/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMAYA GİRMİŞ BULUNMAKTADIR.

Devamını okumak için dosyayı indiriniz.