Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-047

01 Nisan 2021

GVK’NUN GEÇİCİ 67. MADDESİ KAPSAMINDAKİ BAZI GELİRLER İÇİN BELİRLENEN 31.3.2021 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ STOPAJ ORANLARININ UYGULANMA SÜRESİ 31.5.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG. 01.04.2021/31441) ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesine ilişkin stopaj oranlarını belirleyen 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 2 ve Geçici 3. Maddesinde belirlenen indirimli stopaj oranlarının uygulanma süreleri 31/3/2021 den 31/5/2025 tarihine uzatılmıştır. Yapılan değişikliğin içeriği aşağıda belirtilmiştir.

1. Mevduat ve Benzeri Gelirlerdeki Stopaj Oran İndirimleri 2021 Yılı Mayıs Sonuna Kadar Devam Edecektir :

29/9/2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Karara eklenen geçici 2 nci madde ile 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar geçici süreyle düşürülmüştü. Bu süre 3321 sayılı Kararın 2 nci maddesi 31/3/2021 olarak yeniden belirlenmişti.(2020/99 sayılı Sirkülerimiz)

3755 sayılı CK ile, maddede yer alan 31/3/2021 ibaresi 31/5/2021 olarak değiştirilmek suretiyle, madde kapsamındaki gelirlere uygulanacak indirimli stopaj oranlarının 31/5/2021 tarihine kadar uygulanması sağlanmıştır.

Buna göre, 30/9/2020 ila 31/5/2021 (bu tarih dahil) arasında açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır:

"2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0."

2. Banka Tahvil ve Bonoları İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları ve Yatırım Fonlarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranlarının 31%5%2021 Tarihine Kadar Uygulanması Sağlanmıştır:

3321 sayılı Kararın 3 üncü maddesi ile 2006/10731 sayılı Karara eklenen geçici 3 üncü madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği 23 Aralık 2020 tarihinden 31/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile ile 23/12/2020 ila 31/3/2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranlarının uygulanacağı belirtilmişti. Bu defa 3755 sayılı CK ile, maddede yer alan 31/3/2021 ibaresi 31/5/2021 olarak değiştirilmek suretiyle, madde kapsamındaki gelirlere uygulanacak indirimli stopaj oranlarının 31/5/2021 tarihine kadar devam etmesi sağlanmıştır.

Buna göre, 23/12/2020 ila 31/5/2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 23/12/2020 ila 31/5/2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıdaki oranlar uygulanacaktır:

  • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
  • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
  • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
  • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
  • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
  • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,
  • (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen kazançlara Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 olarak uygulanacaktır.