Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-046

04 Mart 2021

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 30 NİSAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

2020/82 no.lu Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 16.10.2020 - Mükerrer 31276) uyarınca, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında yapılabilmesine ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine; 11 Ekim 2021 tarihine kadar sınırlı olmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanına yetki verilmiştir. Diğer taraftan Bakanlık, uzaktan çalışma süresiyle ilgili olarak ilgili işletmelerde istihdam edilen bildirime tabi personel sayısını (oranını) veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresini (oranını) belirlemeye de yetkilidir.

202/25 no.lu Sirkülerimizde açıklandığı üzere, Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; ilgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının % yüzde 60’ını geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 60’ını aşmamak şartıyla, uzaktan çalışma süresinin 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca, 28 Şubat 2021 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının Mart dönemi için %60’ını, Nisan dönemi için ise %50’sini geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin Mart dönemi için %60’ını, Nisan dönemi için ise %50’sini aşmamak şartıyla 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Buna göre, uzaktan çalışma süresinin ilgili işletmelerde & merkezlerde anılan Kanunlar kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin;

  • 1 Mart 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında % 60’ını,
  • 1 Nisan 2021 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında ise % 50’sini

aşmaması gerekmektedir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için uzaktan (evden) çalışan personele ve merkez & bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin Bakanlığa yapılmasına devam edilmelidir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerine uzaktan çalışma süresi ve oranlarla ilgili olarak gönderilen duyuru metni aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla.

“Sayın Yetkili;

16/04/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma” başlıklı 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi gereği ; “28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/10/2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir. (Mülga cümle: RG-16/10/2020-7254/11 md.) (…) İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun & 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde & Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri & Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında yürütülmesine izin verilmesi ve bu izne istinaden indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlandırılacak olan personellere ait bilgilerin ilgili işletmeler tarafından Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; Mart ve Nisan 2021 dönemleri için bildirim kapsamındaki toplam personel sayısının, mezkûr 5746 ve 4691 sayılı kanunlar kapsamında ilgili işletmelerde istihdam olunan toplam personelin sayısının Mart dönemi için %60’ını, Nisan dönemi için %50’sini geçmemesi veya bildirim kapsamındaki personele isabet edecek toplam çalışma süresinin, yine 5746 ve 4691 sayılı kanunlar kapsamında ilgili işletmelerde istihdam olunan toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin Mart dönemi için en fazla yüzde 60’ını, Nisan dönemi için en fazla %50’sini sağlamak koşuluyla mezkur kanunda yer alan muafiyet destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için yeterli sayılmasına karar verilmiş olup  bilginize sunulmaktadır.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri & Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.

Not: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikte yer alan tam zaman eşdeğer personel asgari istihdam şartı ve diğer yükümlülükler aynen geçerlidir.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.”