Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-041

09 Şubat 2021

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN BELGELERE İLİŞKİN 509 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (526 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ)

2019/92 no.lu Sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere, elektronik ortamda düzenlenen belgelere yönelik çeşitli düzenlemeler 509 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde birleştirilmiş ve aynı Tebliğ ile daha önce elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu olmayan belgeler de kimi zorunlu kimi gönüllü olmak üzere düzenleme kapsamına alınmıştır.

Bu defa 526 no.lu Vergi Usul kanunu Genel Tebliği (RG: 09.02.2021/31390) ile adı geçen Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmış, ayrıca adisyonların da elektronik ortamda düzenlemesi imkânı sağlanmıştır.

526 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) e-fatura kapsamına alınmıştır. Bunlardan halihazırda faaliyette bulunanlar 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 

  1. E-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, belli hadleri (vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL'yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL'yi)) aşması halinde söz konusu faturaların "e-Arşiv Fatura" olarak düzenlenmesi zorunluluğu kapsamında, bunların Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi imkanı getirilmiştir. Bilindiği üzere bu değişikliğe kadar bu e-arşiv faturalar yalnızca Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenebiliyordu.
  2. 509 sayılı VUK Genel Tebliği’nin IV/3-5 bölümünde sayılan belli sektörlerdeki mükellefler ciro kıstası olmaksızın, bunlar dışındaki mükelleflerden e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanlar ise 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatının (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzerinde olması halinde 1.7.2020 tarihinden (5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren)  e-irsaliye kullanma mecburiyeti kapsamına alınmışlardı.

    Yapılan düzenleme ile bu defa ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan tüm mükelleflerin, müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre herhangi bir hesap döneminde brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ertesi hesap döneminin yedinci ayından itibaren e-irsaliye kapsamında sevk irsaliyesi düzenleyip alacaklardır. Örneğin 2020 yılı gayrisafi hasılatı 25 milyon lirayı geçen mükellefler, 1.7.2021 tarihinden itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadırlar.

  3. E-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasından yararlanma imkânı döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselerle sınırlı iken yapılan değişik uyarınca ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen diğer mükellefler de bu imkandan yararlanabilecektir.
  4. Masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan "adisyon"un elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile belge veya bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesi veya raporlanması imkanı getirilmiştir. Bu ihtiyari uygulama, Başkanlık tarafından belli mükellefler için zorunluluk olarak da getirilebilecek olup henüz bu konuda bir belirleme yapılmamıştır.

Devamını okumak için dosyayı indiriniz.