Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-039

09 Şubat 2021

7263 SAYILI KANUNLA ELEKTRONİK İMZA KANUNUNDA ELEKTRONİK MÜHÜR VE TÜRK TİCARET KANUNUNDA İMZA BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

I.       GENEL OLARAK :

20.01.2021 tarih ve 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (7263 sayılı Kanun) 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7263 sayılı Kanun ile genel olarak Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

İlave olarak, 7263 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na ilave yapılmak suretiyle elektronik mühür uygulaması getirilmiş; ve yine Kanun’un 22’nci maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 40’ıncı maddesi değiştirilmek suretiyle imza beyannamesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

İşbu sirkülerimizde “elektronik mühür” ve “imza beyannamesi” konularına değinilecektir.

II.      ELEKTRONİK MÜHÜR İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER :

1.      Elektronik Mührün Tanımı ve Etkisi

7263 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa  (Ek Madde 1) eklenmiştir.

Buna göre,  elektronik mühür, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve mühür sahibinin bilgilerini doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanmıştır (Ek Madde 1/1)

Elektronik mühür sahibi; elektronik mührü oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile yargı mercileri ve noterliklerdir.

Elektronik mühür, elektronik belgenin veya verinin mühür sahibi tarafından oluşturulduğunu, belgenin veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü garanti eden delil kaydı olarak nitelendirilmiştir (Ek Madde 1/3)

Elektronik mühür, resmî mühür dâhil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliği haizdir.

Kanunlarda yer alan elektronik imzaya ilişkin hükümler, kıyasen elektronik mühür hakkında da uygulanır.

2.      İdari ve Cezai Yaptırım

Elektronik mühür oluşturma amacı ile ilgili mühür sahibinin rızası veya talebi dışında; mühür oluşturma verisi veya mühür oluşturma aracını elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları yeniden oluşturanlar ile izinsiz elde edilen mühür oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik mühür oluşturanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar.  Bilindiği üzere adli para cezası adli makamlarca verilen ve cezanın ağırlığına göre 20 TL ilâ 100 TL arasında değişen tutarlardan oluşmaktadır.

Suçun elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından işlenmesi halinde, bu cezalar yarısına kadar artırılır.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının kanunlarda yer alan elektronik imza ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri, elektronik mühür hakkında da uygulanır.

Yükümlülüklere aykırı hareket eden elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları hakkında Elektronik İmza Kanununun 18 inci maddede belirtilen idari para cezaları uygulanır.

Devamını okumak için dosyayı indiriniz.