Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-037

06 Şubat 2021

SERBEST BÖLGELERDE UYGULANAN ÜCRET STOPAJ TEŞVİKİ İÇİN GEREKLİ %85 İHRACAT ORANININ 2020 YILI İÇİN %80 OLARAK UYGULANMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir.

Yani serbest bölgede çalışan personelin ücretlerinden kesilen vergiler devlete ödenmeyerek (veya ödenen tutarlar iade edilerek) teşvikten işverenler yararlandırılmaktadır.

Maddede yer alan ihracat oranını %50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi, stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik olarak, bölge, sektör ya da faaliyet alanı itibarıyla farklılaştırarak veya kademelendirerek kullanabilir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olup, bu yetki 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği[1] ile kullanılarak, serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Bu Tebliğin yayımından sonra istisna uygulaması “gelir vergisi stopaj teşviki” uygulamasına dönüştürülmüştür. Söz konusu Tebliğin bu değişiklik çerçevesinde okunması gerekir.

Stopaj teşviki uygulamasından yararlanan mükelleflerin yurt dışı ihracat tutarının toplam satış tutarına oranının, %85 veya üzerinde gerçekleştiğinin YMM faaliyet raporu ile tespit edilmesi halinde, vergi dairesince tecil edilen vergi terkin edilmektedir.

Alternatif uygulama olarak, istenirse serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde çalıştırılan personelin ücretlerinden yıl içinde kesilen ve vergi dairesine ödenen gelir vergisi kesintisi tutarlarının, %85 yurt dışına ihraç şartının gerçekleştirilmiş olduğunun YMM Raporu ile tevsiki şartıyla Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde iade alınması da mümkündür. 

2020 yılında pandemi nedeniyle ihracatta yaşanan sıkıntılar ihracatçıları %85 ihracat şartını gerçekleştirememe durumu ile karşı karşıya bırakmıştır.

Bu nedenle 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında FOB bedelinin en az %85’i olarak belirlenmiş olan yurt dışına ihraç oranının, 2020 yılı için %80 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Düzenleme 2020 yılı ile sınırlı olarak yapıldığından 2021 ve izleyen yıllar için geçerli olmayacaktır.

 

[1] 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.