Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-028

25 Ocak 2021

TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN SONRA DÜZENLENEN VE ALINAN E-BELGELER BA VE BS FORMLARINA DÂHİL EDİLMEYECEKTİR

Bilindiği üzere 396 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, bilanço esasına tabi mükellefler, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışlarını, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formu ile bildirmek zorundadırlar.

Söz konusu had halen 5.000 TL olup, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilmektedir.

5.000 TL’lık haddin hesabı belge bazında değil, ilgili ayda aynı mükellefe yapılan satışlar veya aynı mükelleften yapılan alışların toplam tutarı bazında yapılmaktadır.

Bu defa 523 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’le yapılan değişiklik ile, yukarıdaki düzenlemenin esasında bir değişiklik yapılmamış, ancak elektronik belge olarak düzenlenen ve alınan belgelerin, Ba ve Bs Formlarına dâhil edilmeyeceği, bununla birlikte 5.000 TL’lık haddin hesabında dikkate alınacağı belirtilmiştir.

1.7.2021 tarihinde yürürlüğe girecek bu düzenleme uyarınca Temmuz 2021 ve sonraki dönemlerde düzenlenen e-fatura, e-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu vb. elektronik belgeler, Ba ve Bs Formlarına dâhil edilmeyecektir.

Ancak, bir dönemde bir mükellefe düzenlenen veya bir mükelleften alınan belge toplamının 5.000 TL’nı aşıp aşmadığının belirlenmesinde, e-belge olarak düzenlenen belgeler ile kağıt ortamında düzenlenen belgeler topluca nazara alınacak, toplamda anılan had geçilmiş olması durumunda sadece kağıt ortamında düzenlenen belgeler formlara dâhil edilecektir.

Örnek: Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan A işletmesine 2021/Kasım dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+150+150) 5.100 TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.

B firması ise A işletmesine yaptığı satışlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Bs bildiriminde elektronik ortamda oluşturduğu belgeyi dikkate almayacak, elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarlarının 5.000 TL’yi geçmesi nedeniyle, sadece kâğıt ortamında düzenlediği 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.”

Diğer yandan, bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Haziran 2021 ayında düzenlenip Temmuz 2021 ayında verilecek formlarda halen mevcut düzenlemelerin dikkate alınacağı unutulmamalıdır.

Saygılarımızla