Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-019

03 Ocak 2021

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SM VEYA SMMM’LERE İMZALATTIRILMASI MECBURİYETİNE İLİŞKİN YENİ HADLER


1.      BEYANNAMELERİNİ SM veya SMMM’LERE MZALATMAKZORUNDA   OLANLAR:

Bilindiği gibi, 4 no.lu Tebliğe göre, aktif toplamı ve net satışları belli hadleri geçmeyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalattırmak zorundadırlar.

Bu mecburiyeti belirleyen hadler son olarak 3568 sayılı Kanuna ilişkin 37 seri no.lu Tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğ’de yer alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 TL’den fazla olan tutarlar ise 1.000 TL’ye yükseltilecektir.

2021 yılında verilecek beyannameler için herhangi bir düzenleme yapılmadığı için hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle 2020 yılı mali tablolarına göre,

AKTİF TOPLAMI (  12.151.000 x 1,0911=)  13.258.000 TL ve

NET SATIŞLARI  (24.295.000 x 1,0911=)   26.508.000 TL’yi AŞMAYAN

-    Kurumlar vergisi mükellefleri ile

-    Ticarî, ziraî ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri,

2021 yılı kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak mecburiyetindedirler.

Bu hadlerden HERHANGİ BİRİNİ AŞANLAR beyanname imzalatmaya mecbur değildirler. Bunlar isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.

2.      ZORUNLU OLDUKLARI HALDE BEYANNAMELERİNİ SM veya SMMM’LERE İMZALATMAYANLARIN DURUMU:

4 no.lu Tebliğe göre, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği halde imzalatmayan mükelleflere, VUK. Md.352/II-7 uyarınca iki kat ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecek, fiil aynı zamanda VUK Md.30/8 uyarınca re’sen takdiri gerektirdiğinden, durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilebilecek ve bu mükellefler öncelikle incelemeye alınabileceklerdir.

3.      TAM TASDİK YAPTIRANLAR SM veya SMMM’LERE BEYANNAME İMZALATMAK ZORUNDA DEĞİLDİR:

2020 yılı aktif toplamı 13.258.000 TL ve net satışları 26.508.000 TL’nin altında kaldığı için beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAYARAK SM veya SMMM’lere beyannamelerini imza mecburiyetinden muaf olabilirler.

YMM ile tam tasdik sözleşmesi yapılmasına ilişkin süre OCAK ayında dolacaktır.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.