Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-011

31 Aralık 2020

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

                                                                                

  1. GİRİŞ:

    193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68 mük. 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mük. 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

    Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

    Bilindiği gibi 521 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 2020 yılına ait yeniden değerleme oranı %9,11 olarak ilan edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (R.G. 29.12.2020 – Mükerrer 31349) ile 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak had ve miktarları, bir önceki yıl için geçerli olan tutarları yeniden değerleme oranında arttırmak suretiyle belirlemiş bulunmaktadır.

  1. YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN MAKTU HAD VE TUTARLAR:

    2.1. İnternet Ortamında Yapılan Satış Hasılatı İstisnasına İlişkin Tutar:

         Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının

(10 ) numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri elektronik ortamlar          üzerinden yapılan satış hasılatı için istisna tutarı, 2021 yılı için 240.000 TL olarak tespit edilmiştir.

2.2. Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasına İlişkin Tutar:

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 21 inci maddesinde yer alan ve 2020 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 6.600 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2021 yılında elde edilecek kira gelirleri için 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

2.3.  Personele Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna  Tutarı:

GVK’ nun 23/8’inci maddesinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2021 yılı için 25 TL (31 Mayıs 2021[1] tarihine kadar KDV dahil 25,25 TL, sonrasında KDV dahil  27 TL) TL olarak uygulanacaktır. 2020 yılında söz konusu had 23 TL (KDV dahil 24,84) TL idi.

2.4.  Personele İş Yerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna  Tutarı:

GVK’nun 23/10’uncu maddesinde yer alan işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2020 yılında 13 TL olarak uygulanacaktır.

 

[1] 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair” Cumhurbaşkanı Kararı (Pandemi destek kararları) ile KDV indirimi 31 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır.

 

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.