Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-006

31 Aralık 2020

2021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

(53 SERİ NO.LU MTV GENEL TEBLİĞİ)

Bilindiği üzere, her yılın motorlu taşıtlar vergisi, MTVK’nun 10 uncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmekte olup, maddenin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı; yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye ve taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye yetkilidir.

2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak belirlenmiş ve 521 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. [1
 

Bununla birlikte, 29.12.2020 tarih ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 53 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin 3. Maddesi 2. Bendi ile 01/01/2021 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin MTV Kanunu’nun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ile geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 2021 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yeniden değerleme oranı %9,11 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu MTV tarifelerine ilişkin 53 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 29.12.2020 tarih ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri:

  • 01.01.2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş ise, MTV Kanunu Geçici 8. Maddedeki (I/A) sayılı tarifeye göre,
  • Aksi halde MTV Kanunu’nun 7061 Sayılı Kanun ile değiştirilen 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

01.01.2018 öncesi kayıt ve tescil edilenler açısından ekteki tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5'ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır (MTV Kanunu Geçici Md. 8).

01.01.2018 sonrası (bu tarih dahil) kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri açısından ise, bu taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10'unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bakanlar Kurulu, MTV Kanunu’nun 7061 Sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5 inci maddesinde de yer alan söz konusu yetkisi kapsamında (2004/8327 BKK ile)  motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacağını hükme bağlamıştır.

Bizim anlayışımıza göre; her ne kadar anılan Bakanlar Kurulu Kararı, MTV Kanunu’nun 7061 Sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5 inci maddesinde yer alan yetkisi kapsamında yayımlanmış olsa da, anılan değişiklik sonrasında da geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle Karar’ın 2021 yılı için de uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.

Buna göre (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlardan, 01.01.2018 ve sonrasında kayıt ve tescil edilenler açısından da, 2021 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2021 yılı Ocak ayında ilan edilecek kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanmalıdır.

İlgili Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (53 Seri No.lu) tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

 


 

[1] 521 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine ilişkin ilişkin açıklamalarımıza 30.11.2020 tarih ve 2020/092 sayılı Sirküler  Raporumuzda yer verilmiştir.