Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Teşvik ve Devlet Destekleri 2021-003

16 Kasım 2021

YATIRIM TEŞVİK TEBLİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

13 Kasım 2021 tarih ve 31658 sayılı Resmi Gazete’de, 2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1) yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2012/1)’in 7. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“(7) Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yer alan çevre yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından verilecek raporun değerlendirme ve sonuç kısmında proje/yatırımın onaylandığına dair, yatırımın tamamlanmasını müteakip ise projenin başarıyla gerçekleştirildiğine dair ibare aranır.

(8) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (cc) bendi kapsamında yer alan veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde, TS EN 50600 standardı kapsamında minimum Kullanılabilirlik Sınıfı 3 (AC:3), minimum Koruma Sınıfı 2 (PC:2), minimum Ayrıntı Seviyesi 2 (GL:2) olan TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesi aranır. Yatırımın tamamlanmasını müteakip, bu fıkrada belirtilen standartların sağlandığına ilişkin TSE Veri Merkezi Tesis Belgesi aranır.”

Böylelikle,

  • %15 oranında su tasarrufu sağlayan, veya atık/salınım azaltıcı nitelikte Çevre Yatırımları için sağlanan Öncelikli Teşvik Belgesi temin sürecine ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılmış ve yasal prosedür oluşturulmuş bulunmaktadır. Buna göre, yapılması planlanan çevre yatırımları projesi TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’ne sunulacak, alınan onay yazısına istinaden Yatırım Teşvik Belgesi tanzim edilecek ve Yatırım Tamamlama Vizesi öncesinde aynı Kurumun projenin başarılı şekilde uygulandığına dair onayı alınacaktır.
  • Asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan Veri Merkezi Yatırımları için sağlanan Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi temini için, “Bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyan” ifadesi açıklığa kavuşturulmuştur. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesi, yatırım tamamlama vizesi öncesinde ise TSE Veri Merkezi Belgesi alınması gerekmektedir.

Yatırım teşvik uygulama süreçlerinin mevzuatla açıklığa kavuşmuş olması, yatırımcılar açısından öngörülebilirlik sağlamakta, uygulamacı kurumlar açısından da yararlar sağlamaktadır. Bununla birlikte, diğer kurumlardan temin edilmesi gerekli belge süreçlerinin ve özellikle kurumlar arası yazışma aşamalarının uzun sürmesi yatırımcıları mağdur etmektedir.

Benzer düzenlemenin, öncelikli yatırım konuları arasında yer alan Ar-Ge Yatırımları ve başvuru sürecinde belirsizlik bulunan diğer yatırım konuları için de yapılması önem arz etmekte olup, Ar-Ge Yatırımı teşvik başvurusu özelinde, sürecin belirsiz olması yatırımcıların zaman kaybetmelerine, mali kayba uğramalarına ve ülke ekonomisi için önemli olduğu değerlendirilen Ar-Ge faaliyetlerinin gecikmesine yol açmaktadır.