Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Teşvik ve Devlet Destekleri 2021-001

22 Eylül 2021

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ ÇAĞRILARINDA SON DURUM

2021/47 sayılı Sirkülerimizle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 2021 Yılı Çağrı Planı” duyurulmuştu. Bugün itibari ile, Çağrı Planı’nda yer alan dört sektörel/tematik alandan Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm ve Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrıları için başvurular alınmış, değerlendirme ve uygulama aşamaları devam etmektedir. Yakın zamanda elektronik, elektrikli teçhizat ve makine sektörlerinden seçilen ürünler için “Dijital Dönüşüm Çağrısı” nın açılması beklenmektedir.

 • Dijital Dönüşüm Çağrısı kapsamında destekleneceği öngörülen ürünleri incelemek için tıklayınız.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Hakkında

Hamle Programı, cazip teşvik imkanlarından yararlanma imkânı sağlamaktadır.

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (Hamle) kapsamında, yüksek tutarda destek sağlayan Stratejik veya Proje Bazlı teşviklerden yararlanılabilmektedir. Ayrıca, eş zamanlı olarak, yatırımın ar-ge boyutu içermesi durumunda TÜBİTAK destek programlarından hibe veya işletme ölçeğine göre KOSGEB destekleri alınabilmektedir.
 • Hamle Programı kapsamında yapılmayan stratejik yatırım teşvik belgesi veya proje bazlı yatırım teşvik belgesi başvurularında sırası ile 50.000.000 TL ve 500.000.000 TL asgari yatırım tutarı koşulunun sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, her iki teşvik türünde karşılanması ve karşılandığının başvuru aşamasında tevsik edilmesi gereken ilave kriterler bulunmaktadır.

  Hamle Programı kapsamında yapılacak başvurularda ise, asgari yatırım tutarları stratejik yatırımlar için 10.000.000 TL, proje bazlı yatırımlar için 50.000.000 TL düzeyine indirilmiştir. Yatırım konusunun da “Stratejik Ürünler Listesi”nde yer alması yeterlidir.

Proje Bazlı ve Stratejik Yatırım Teşvik Belgeleri ile sağlanan destekler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

STRATEJİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK UNSURLARI

•KDV İstisnası

•Gümrük Vergisi Muafiyeti

•KDV İadesi (İnşaat harcamaları)

•Kurumlar Vergisi İndirimi - %50

•Sigorta Primi İşveren Payı Desteği- 7 yıl

•Gelir Vergisi Stopajı Desteği

•Faiz Desteği - %8, azami 75.000.000 TL

•Yatırım Yeri Tahsisi

•Damga Vergisi İstisnası

•İnşaata İlişkin Belediye Harçları İstisnası

•Emlak Vergisi İstisnası

 • Hamle Destek Programı kapsamında  başvuru yapılırsa sigorta primi işçi payı ve gelir vergisi stopajı eklenmektedir.
 • İmalat sanayiindeki yatırımlarda 2022 yılı sonuna kadar yapılacak harcamalar için Kurumlar Vergisi Katkı Payı Oranına 15 puan eklenir.

PROJE BAZLI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK UNSURLARI

•KDV İstisnası

•Gümrük Vergisi Muafiyeti

•KDV İadesi (İnşaat harcamaları)

•Kurumlar Vergisi İndirim veya İstisnası - Azami %200 katkı payı veya 10 hesap dönemine kadar vergi istisnası

•Sigorta Primi İşveren Payı Desteği - 10 yıl

•Gelir Vergisi Stopajı Desteği – 10 yıl

•Nitelikli Personel Desteği - 5 Yıl, asgari ücretin 20 katına kadar

•Faiz Desteği – Faiz oranının %80’ine, yatırım tutarının %80’ine kadar

•Sermaye Katkısı

•Enerji Desteği - 10 yıl, enerji harcamasının %50’si

•Kamu Alım Garantisi

•Yatırım Yeri Tahsisi - 49 Yıl

•Altyapı Desteği

•İzin, Tahsis, Ruhsat, Lisans ve Tesciller İçin İstisna ve Süreçlerde Kolaylık

•Damga Vergisi İstisnası

•İnşaata İlişkin Belediye Harçları İstisnası

•Emlak Vergisi İstisnası

*Proje Bazlı Teşvik destek unsurlarından yatırımın karakteristiğine uygun olanlar, Bakanlıkça belirlenen süre ve oranlarla sağlanır. Stratejik Teşvik destek unsurları ise belirli olup, tabloda sunulan destek unsurları, tabloda yer alan süre ve oranlarla sağlanır.  

Hamle Programı Başvuru Süreci:

 • Çağrı ilanı sonrasında yaklaşık 1 ay içinde ön başvuru gerçekleştirilir. Ön başvuru aşamasında yatırımcı firma bilgileri ve yatırıma konu ürün bildirilmekte, yatırımın kısa anlatımı sunulmaktadır.

Ön başvuru için elektronik ortamda başvuru yapmak üzere firmanın yetkilendirme işlemini yapmış olması gerekmektedir.

 • Ön başvurusu uygun bulunan firmaların yaklaşık 1 ay içerisinde kesin başvuru yapmaları gerekmektedir.  Kesin başvuru aşamasında proje fizibilitesi, fizibilite veri dosyası, talep edilen diğer bilgi ve başvuru belgeleri ibraz edilmektedir.

Detaylı bir proje fizibilitesi hazırlanması gerekmektedir. Fizibilitede aşağıdaki bölümler yer almalıdır:

a) İşletmenin mevcut durumu

b) İşletmenin organizasyon yapısı, yönetim ve insan kaynakları

c) Varsa proje paydaşı ve/veya Ar-Ge yüklenicisinin bilgileri ve projeye sağlaması öngörülen katkılar

ç) Projenin tanımı ve kapsamı

d) İhtiyaç analizi

e) Pazar analizi

f) Proje yeri ve uygulama alanı

g) Projenin uygulama planı ve takvimi

ğ) Ar-Ge süreci

h) Üretime yönelik yatırım süreci

ı) Eş zamanlı Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım süreçleri

i) Proje tutarı ve yıllara dağılımı

j) Projenin finansman kaynakları ve planı

k) Üretim ve satış programı

l) Program kapsamında talep edilen destek unsurları ve mali etki

m) Risk analizi

n) GZFT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi

Hamle Programı Değerlendirme Süreci:

 • Bakanlık tarafından yetkilendirilen bağımsız danışmanlık firmalarından biri tarafından yerinde inceleme yapılmak suretiyle bağımsız değerlendirme raporu hazırlanır.
 • Yatırımcının üretime yönelik teknik kapasitesinin uygunluğu TÜBİTAK tarafından yapılacak inceleme ile onaylanır. Varsa, yatırımın Ar-ge içeriğine ilişkin TÜBİTAK proje değerlendirme süreci işletilir.
 • Yatırımcının KOSGEB desteklerinden yararlanma talebi varsa, KOSGEB tarafından inceleme yapılır.
 • Başvurular, yukarıda belirtilen incelemeler de göz önüne alınarak, Bakanlık sektör uzmanları, bağımsız değerlendirici ve/veya akademisyenlerden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Yatırımcı tarafından Proje Değerlendirme Komisyonları’na sunum yapılır. Bakanlıkça sağlanabilecek devlet desteklerine ilişkin görüşler, Proje Komisyonu tarafından oluşturulmaktadır.
 • Son aşamada Komisyon kararları, Bakan onayı ile oluşturulan Değerlendirme Komitesi’ne sunulmaktadır. Sağlanacak destek unsurları, süre, oran ve miktarları da Komite tarafından karara bağlanmaktadır.

Komite, projelerin desteklenmesine karar verebileceği gibi, yeniden değerlendirme talep edebilir, proje özelinde ilave koşullar tanımlayabilir veya projenin desteklenmemesi yönünde karar verebilir.

Hamle Programı’nın yeni çağrısının kısa süre içinde ilan edilmesi beklenmektedir. Sınırlı başvuru süresi içinde nitelikli hazırlık yapılabilmesini teminen, Hamle Programı destek alanlarında faaliyet gösteren yatırımcı firmalarımıza önemle duyurulur.

Muhtelif sorularınız ve danışmanlık ihtiyaçlarınız için “Teşvik ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” departmanımıza başvurabilirsiniz.