Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-054

17 Temmuz 2023

01/07/2023-31/12/2023 DÖNEMLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

15/07/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 2023 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi arasında uygulanacak 6661 Asgari Ücret Desteğine ilişkin tutarlar açıklanmıştır.

Söz konusu Kanun’un 17’nci maddesi ile;

  • 5510 sayılı kanuna eklenen Geçici 96’ncı madde ile 5510/4 (a) bendi kapsamında olan ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları(malullük-yaşlılık-ölüm) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerin;
  • 2022 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 324 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2023 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2023 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi için günlük 16,66 Türk lirası (aylık 500 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

  • Toplu iş sözleşmesine tabi işyerleri için asgari ücret desteği aylık 647,00 TL, Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL olarak belirlenmiştir.
  • Destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2022 yılı Ocak ila Aralık aylarında/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde söz konusu destekten yararlanılamayacaktır.
  • İlgili ayda 01/07/2023-31/12/2023 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (1.341,45 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.
  • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2023 yılı Temmuz ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde Asgari Ücret Desteği uygulanmayacaktır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece asgari ücret desteğinden yararlanabilecektir.
  • İşverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için 2023 Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi gerekmektedir.

Asgari Ücret Desteği ile ilgili usul ve esaslar henüz açıklanmamış olup SGK tarafından uygulama genelgesi yayımlandığında konuyla ilgili ayrıca sirkülerimiz yayımlanacaktır.

Söz Konusu Kanun’a ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.