Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-044

12 Mayıs 2023

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 12/05/2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile İş Kolları Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile yapılan eklemeler ve değişiklikler aşağıdaki gibidir;

  • Bir işyerinin girdiği işkolu; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan işyeri tescil bilgileri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi kaydı, meslek kuruluşlarında bulunan bilgiler göz önünde bulundurularak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecektir.
  • İşkolu tespitinde;

- İşveren, işveren sendikası veya işçi sendikasının başvurusu üzerine, bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti yapılır.

- Çalışma Genel Müdürlüğü işkolu tespiti için ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri işverenden veya ilgili kurumlardan isteyebilir, ilgilileri toplantıya çağırabilir ve yerinde inceleme yapabilir. Mezkur Genel Müdürlük, inceleme sonucunda hazırlanan tespit raporunda yer alan değerlendirmeler doğrultusunda işyerinin hangi işkoluna girdiğini tespit eder.

- Tespit ile ilgili karar, Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu tespite karşı işveren, işveren sendikası veya işçi sendikası; Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince kararın yayımından itibaren 15 gün içinde dava açabilir, dava açılması durumunda itiraz dilekçesini 6 iş günü içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.

- Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

- 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı mülga İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.

  • İşkolları istatistiklerinde; her bir işkolundaki toplam işçi sayısı, işkollarında kurulu bulunan sendikaların üye sayıları ile üye sayılarının işkolunda çalışan işçi sayılarına oranı yer alır. Bu istatistikler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Resmî Gazete’de yayımlanır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir.
  • 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin EK-l’inde yer alan 12 numaralı Metal işkolu tablosuna 29.31 satırından sonra gelmek üzere “Şarj edilebilir elektrikli araç bataryası ile parçalarının imalatı” iş kolu eklenmiştir.
  • Aynı Yönetmeliğe EK-l’inin 20 numaralı Genel İşler işkolu tablosunun birinci satırında yer alan “Belediye hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ (belediyelerin şirketleri, bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri ile bunların birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin diğer işkollarında faaliyet gösteren işyerleri hariç)” ibaresi eklenmiş ve aynı tabloya 37.00 satırından önce gelmek üzere “Konutlarda yapılan kapıcılık faaliyetleri” işkolu eklenmiştir.
  • Yönetmelik, 12/05/2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş olup Yönetmelik hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülür.

Söz Konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.