Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-029

23 Mart 2023

7440 SAYILI KANUN UYARINCA ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENELGESİ

“7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12/03/2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen; 2022/Aralık ve önceki aylara ait olup 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yayım tarihi olan 12/03/2023 tarihine kadar veya Kanun’un ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan alacakları ile takip ve tahsili Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen alacaklar yapılandırılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu Kanun kapsamındaki yapılandırma detaylarını açıklayıcı 20/03/2023 tarih ve 2023/14 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genelge’de yapılandırma kapsamında olan alacaklara, sürelere, usul ve esaslara, taksit ödeme sürelerine, başvuru süreleri ve şekillerine, OHAL kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen illerde yer alan yapılandırma hususlarına yer verilmiştir. Genelge’de yer alan hükümler aşağıdaki gibidir;

 • Kapsam ve Tanımlar

-  Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve 7440 sayılı Kanun’un yayım tarihine (12/03/2023) veya 7440 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

 • 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik isçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • İlgili kanunları gereğince takip edilen 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
 • 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Güvenlik Kanun’u kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primleri,

yapılandırma kapsamına alınmıştır.

 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları

- 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup 12/03/2023 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 12/03/2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

 • 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • Kanun’a göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunlar gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 12/03/2023 tarihine kadar geçen süre için YI-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

- 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 12/03/2023 tarihinden önce tebliğ edildiği hâlde 12/03/2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

 • Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik isçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 12/03/2023 tarihine kadar geçen süre için YI-ÜFE aylık degişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

- 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 12/03/2023 tarihinden önce kesinleştiği hâlde 12/03/2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

 • İdari /para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 12/03/2023 tarihine kadar geçen süre için YI-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları kapsamına giren alacakların; asıllarının 12/03/2023 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin 12/03/2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

- Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve 5510 sayılı kanunun ek 6 ncı maddeleri kapsamında olan bazı kısmi süreli  sigortalı olanların, kesinleşmiş SGK borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaktır.

- Genel sağlık sigortası kapsamı dışında olan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan sigortalıların genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 12/03/2023 tarihinden 31/07/2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil baslangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

- 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup 12/03/2023 tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamı dışında olan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan sigortalıların tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/08/2023 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 • Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları İle Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları

- 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurulduğu hâlde, 31/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik isçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin baslangıç tarihinden 12/03/2023 tarihine kadar geçen süre için YI-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

- 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 31/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tebliğ edildiği hâlde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 12/03/2023 tarihine kadar geçen süre için YI-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

- Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

 • Başvuru Süresi, Başvuru Şekli, Başvuru Yeri, Ödeme Süresi ve Şartları

- Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

 • 31/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) şahsen, posta yoluyla ilgili ünite/birimin mesai bitim saatine kadar, e-Devlet üzerinden veya e-Sigorta yoluyla 31/05/2023 tarihi saat 23.59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • 5510 Sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta yoluyla yapılabilecektir. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilecektir.
 • E-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi/kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır.
 • Kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenleri ile yeniden yapılandırma başvurularının elden veya posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapılması gerekmektedir.
 • Sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içerisinde yapılan başvurusunu ispat ederek ilk taksit ödeme süresinin son gününe kadar (30/06/2023) yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla bu işyerleri için de süre içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilecektir.
 • Başvuruların posta yoluyla yapılması halinde taahütlü, iadeli taahütlü, APS veya PTT kargo yoluyla yapılan gönderilerde başvuru formunun/dilekçesinin postaya verildiği tarih kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Ancak adi posta yoluyla yapılan gönderiler başvuru formunun kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
 • Kuruma borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu talepler de geçerli kabul edilecektir.
 • Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitmektedir.
 • 06/02/2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sivas Gürün İlçesi ve Şanlıurfa illerindeki yerler için son başvuru tarihi 31/10/2023, ilk taksit son ödeme tarihi ise 30/11/2023 olacaktır. Diğer taksitler ise 30/11/2023 tarihini takip eden aylarda birer aylık şekilde devam edecektir.

- Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

- 7440 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün oldugu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

- Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

 • Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.
 • 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezalarından %25 indirim yapılır.
 • Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine YI-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan  %50 indirim yapılır.
 • Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şart olup tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamamaktadır.
 • Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.

- Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

 • 12 eşit taksit için (1,09),
 • 18 eşit taksit için (1,135),
 • 24 eşit taksit için (1,18),
 • 36 eşit taksit için (1,27),
 • 48 eşit taksit için (1,36),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir.

- Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında üç veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma hükümlerinden yararlanılır.

- Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

- Peşin veya taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla katsayı uygulanmaksızın yapılandırmadan yararlanılır.

- Ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 20 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

- Kanun’dan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, Kanun’da yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 12/03/2023 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.

- Cumhurbaşkanı, Kanun’da öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitler; mücbir sebep hâlinin sona erdiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere aylık dönemler hâlinde ödenir.

 • İdari Para Cezalarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

- İdari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; işlenen fiilin 31/12/2022 tarihi veya öncesine ait bir tarih olması ve idari para cezasının en geç Kanun’un yayım tarihi olan 12/03/2023 tarihinden önce kesinleşmiş olması gerekmektedir.

- 7440 Sayılı Kanun uyarınca 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup Kanunun 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş bulunan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nca takip edilen idari para cezası asılları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

- Aynı şekilde 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar başvuran borçlulara ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tebliğ edilen idari para cezası asılları da yeniden yapılandırma kapsamına alınacaktır.

- Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; işlenen fiilin 31/12/2022 tarihi veya öncesine ait bir tarih olması ve idari para cezasının en geç ilk taksit son ödeme tarihinden önce tebliğ edilmiş olması gerekecektir.

- Bu bakımdan, 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiilllere ilişkin olup 24/2/2023 (bu tarih dâhil) ila 11/6/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında tebliğ edilen idari para cezaları yapılandırma kapsamına dahil olacaktır.

- İlk taksit son ödeme tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları, işverenlerce/ilgililerce bu cezalara itiraz edilmeyeceğine dair yazılı beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

- Bu durumda, söz konusu idari para cezalarının yapılandırma programına dahil edilebilmesi için ilk taksit son ödeme tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezalarının tebellüğ tarihinin 11/06/2023 olarak, sisteme girilmesi gerekmektedir.

 • Diğer Hükümler

- İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 12/03/2023 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

- SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 12/03/2023 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

- 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2020 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 10.000 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

- 7440 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçlarının da bulunmaması kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.

Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.