Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-007

31 Ocak 2023

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ HAKKINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin de yer aldığı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. Meclis Komisyonu’ na sunulan kanun teklifi ile EYT’ye ilişkin detaylar belirlenmiştir.

Söz konusu kanun teklifine göre 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (B) bendi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

Kanun teklifine göre 08/09/1999 tarihinden önce ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalıların, sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını tamamlaması durumunda yaş şartı olmaksızın emekli olabilmelerinin yanı sıra 08/09/1999 tarihinden önce ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalıların bu maddenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması için talepte bulunarak aylık bağlananların aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde (işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne tabi olarak işe başlamaları halinde), sağlanacak destekle işverenlere beş puanlık prim indirimi sağlanması teklif edilmiştir. Bu kapsamda;

  • 08/09/1999 tarihinden önce ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlayanlar,
  • 09/09/1999 tarihinden sonra uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 08/09/1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler,

sigorta başlangıç tarihlerleri dikkate alınmak suretiyle tabi oldukları gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlamaları kaydıyla EYT’den yararlanabilecekleri belirlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile EYT’den yararlanabilmek için sigortalının yaş şartı dışındaki sigortalılık başlangıç tarihine göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını gösteren tablolar aşağıda yer almaktadır.

 

Prim gün sayısı eksik olanlar hizmet borçlanması (askerlik, doğum, yurtdışı, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, avukatlık stajı ve diğer borçlanmalar) ve hizmet ihyaları (4/b hizmet ihyası, topluluk sigortası ihyası) ile eksik günlerini tamamlayabileceklerdir.

Konuya ilişkin olarak kanun metninde olası bir değişiklik olması durumunda tarafımızca ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Söz Konusu Kanun Teklifi ’ne ulaşmak için linke tıklayınız.