Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-030

31 Mart 2022

7351 SAYILI KANUN KONULU GENEL YAZI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 7351 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 5 inci maddeye dair 29.03.2022 tarihli ve 42844739 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.

Yayımlanan Yazı ile,

  • 01.12.2021 tarihi sonrasında 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan,
  • 01.12.2021 tarihi öncesinde 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ancak 22.01.2022 tarihi itibariyle devam etmeyen,
  • 01.12.2021 tarihi öncesinde ihalesi yapılmasına ve 22.01.2022 tarihi itibariyle devam etmesine karşın en geç 24.04.2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmayan,
  • 01.12.2021 tarihinden önce ihalesi yapılmasına, 22.01.2022 tarihi itibariyle devam etmesine ve en geç 24.04.2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmasına karşın idarece devri uygun görülmeyen,
  • 01.12.2021 tarihinden önce ihalesi yapılmasına, 22.01.2022 tarihi itibariyle devam etmesine, en geç 24.04.2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmasına ve idarece sözleşmenin devrine onay verilmesine karşın yüklenici tarafından devre ilişkin işlemleri onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanmayan,

Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler içinse 2020-20 sayılı Kurum Genelgesinin birinci kısmının dördüncü bölümünde yer alan 5.2.1 numaralı başlığında belirtilen "Bu doğrultuda ihale konusu işin eksik kalan kısmının sonradan düzenlenen sözleşmeye istinaden işi devir alan tarafından yapılması ve üstlenilen bu kısım için ayrıca teminat alınması halinde, işin devrine idarece muvafakat edildiğine ilişkin yazılı sözleşmenin ibraz olunması kaydıyla, bu nitelikteki sözleşmede, işin önceki kısımlarından dolayı işi devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda herhangi bir hükme yer verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın, işi devir alan adına ayrıca işyeri dosyası açılarak eksik kalan kısımlar ile ilgili işlemler açılacak yeni dosyadan yürütülecek, taahhüt edilen ihale konusu işin ihale makamının muvafakati ile yüklenicisinin değişmesi durumunda işyeri dosyasında devir işlemi yapılmayarak yeni müteahhit adına ayrıca bir işyeri dosyası açılacaktır."  hükmüne göre işlem tesis edileceği bildirilmiştir.

Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız.