Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-016

04 Şubat 2022

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 02.02.2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik 7 bölümden oluşmaktadır.

 • Birinci bölüm; “Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar” dan oluşmaktadır.
 • İkinci bölüm; “Uluslararası İşgücü Politikasının Belirlenmesi, Uygulanması ve İzlenmesi” hususunda konuları içermektedir.
 • Üçüncü bölüm; “Çalışma İzni” olup çalışma izni ile alakalı prosedür ve süreçler hakkında bilgilendirme içermektedir.
 • Dördüncü bölüm; “Çalışma İzninde İstisnalar” hususlarını içermektedir.
 • Beşinci bölüm; “Çalışma İzni Muafiyeti” olup muafiyet ile alakalı başvuru ve değerlendirme süreçlerini içermektedir.
 • Altıncı bölüm; “Çeşitli Hükümler” çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti konularında geçerlilik durumu, mahiyeti ve iptali ve cezai yaptırım gibi konuları içermektedir.
 • Yedinci ve son bölüm; “Geçici ve Son Hükümler” konularını içermektedir.

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile uygulamada olan  29.08.2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş aşamasında aşağıda sayılan haller bakımından gerekli idari ve teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamalar devam edecektir. Belirtilen çalışmaların tamamlandığı bilgisi Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır.

 • Çalışma izni başvuru usul ve esasları kapsamında ikamet izni olmadan başvuru yapılması, Bakanlığa kâğıt ortamında başvuru belgesi gönderilmemesi, Genel Müdürlükçe başvuru bilgi ve belgelerinin belirlenmesi,
 • Ön izin kapsamında ön izin taleplerinin ilgili mercie sistem üzerinden iletilmesi,
 • Çalışma izni değerlendirme kriterleri kapsamında değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,
 • Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek çalışma izni başvuruları ve Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin bağlı birimi olarak faaliyet gösteren okullarda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında görevli yabancılar ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik kadro üyesi, konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro üyesi ve konsolosluk hizmetlisi, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlarda uluslararası memur ve idari ve teknik personel olarak görev yapan kişilerin özel hizmetinde çalışan yabancılar kapsamında Dışişleri Bakanlığına yapılacak çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvuruları.

Geçiş aşamasında aşağıda sayılan haller bakımından gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından uygulamaya geçecektir. Belirtilen çalışmaların tamamlandığı bilgisi Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır.

 • Yabancı çalışanlara şube veya görev değişikliği yapılmasına,
 • Çalışma izni süre uzatma müracaat belgesi verilmesine,
 • Süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izni başvurularının yurtdışından yapılmasına,
 • Çalışma izninin askıya alınmasına,
 • Çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar hükmü ile Çalışma izni muafiyetine ilişkin diğer hususlar hariç olmak üzere çalışma izni muafiyetine ilişkin hükümlerinin uygulanması.

Ayrıca 04.04.2014 tarihinden önce verilen süresiz çalışma izinlerinde, süresiz çalışma izni belgesi, ilgili Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yenilenmemesi halinde süresiz çalışma izni, izin belgesi yenilenene kadar askıya alınacaktır.

Yönetmelik’te dikkat çeken ayrıntılar ise;

Türk vatandaşı ile en az üç yıl süreyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancı için yapılan çalışma izni başvurusu, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak üzere üç yıla kadar düzenlenebilecektir.

En az bir gün önceden Bakanlığa bildirilmesi koşuluyla bir işverene bağlı olarak verilen çalışma izninde; iş kazası, hastalık, analık, zorunlu kamu hizmeti gibi ücretsiz izin verilmesini zorunlu kılan haller hariç olmak üzere işveren ve başvuruda bulunulan yabancının karşılıklı anlaşması suretiyle en fazla doksan gün iş veya hizmet sözleşmesi askıya alınması halinde çalışma izni askıya alınabilir ve çalışma izni ücretsiz izin süresince askıda kalabilir.

Belirli bir süre için Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen veya Genel Müdürlükçe ülke ekonomisine yüksek katkı sağlayacağı veya yüksek sayıda istihdam yaratacağı değerlendirilen projelerde istihdam edilen yabancıların; çalışma izinleri, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak üzere üç yıla kadar düzenlenebilir.

Yurtdışı temsilciliğine yapılan çalışma izin başvurularında, çalışma vizesi başvurusundan itibaren otuz gün içinde sistem üzerinden işveren tarafından onaylanarak çalışma izin başvurusunun tamamlanması zorunludur.

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.