Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-133

27 Aralık 2021

7346 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok alanda değişiklik yapılmıştır.

Anılan Kanun ile yapılan değişiklikler;

 • İşletmelerde staj veya tamamlayıcı eğitim gören kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin yüzde ellisinden az olamayacaktır.
 • Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgelendirdikleri takdirde Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilebilecektir.
 • 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının %30’undan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin %50’sinden az olamayacaktır.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı İşsizlik Sigortası Kanunu için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenecektir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri on eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu destek kapsamı dışındadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmeyecektir.

Ayrıca 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.

İlgili madde 06.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler (5746) ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691) kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, merkezler ve bölge dışında geçirilebilecek sürelere ilişkin olarak Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.

  İlgili kanun maddeleri 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde 20 eklenmiştir. Buna göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların aylıkları kesilmeyecektir.

  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler için borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilecektir. Tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmeyecektir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmeyecektir.

  İlgili Kanunun yayımı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.