Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-110

05 Ekim 2021

GELİR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir/Aylık Ödeme Ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’e göre, aşağıda belirtilen fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.

  • Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılır.
  • Ödeme günlerinden herhangi birinin Cumartesi veya Pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Kurumca belirlenerek ilan edilir.
  • Ödeme günlerinin hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlaması nedeniyle, erken ödeme yapılan sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklar geri alınmaz.
  • PTT ile yapılacak protokollerde belirlenen yaşın üzerinde olanlar ile başkasının bakımına muhtaç olduğu tespit edilen sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları, protokolde belirtilecek usul ve esaslar dahilinde yazılı istekleri üzerine PTT aracılığıyla, bildirdikleri adreslerde kendilerine ödenebilir.

Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (6)numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞTİRİLEN ALT BENT

YENİ ALT BENT

Bu fıkranın (d) bendinin (3), (4) ve (5) inci alt bentlerinde belirtilen çocukların Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerine tabi olarak iş kazası ve meslek hastalığı, analık ile hastalık sigortasına göre çalışmaları hariç, aynı zamanda Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmadığı veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı,

(3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerde belirtilen çocukların Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü saklı kalmak kaydıyla aynı zamanda Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerine tabi olarak iş kazası ve meslek hastalığı, analık ile hastalık sigortasına göre çalışmaları hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmadığı veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı

Kanuna göre bağlanan gelir/aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız altı ay sonuna kadar almayanların gelir/aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur. Durdurulan gelir veya aylıklar, sigortalı yahut hak sahipleri tarafından Kuruma talepte bulunulması durumunda, müstehaklık tespiti yapıldıktan sonra tekrar başlatılır.” Fıkrasında yer alan altı ifadesi on iki olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ’in 3 üncü maddesi 27.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 4 üncü maddesi 11.09.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız.