Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-100

27 Eylül 2021

VEKALETNAMEDE TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR HAKKINDA GENEL YAZI

22.09.2021 tarihli ve E-40552758-010.06.01-31807302 sayılı Genel Yazı ile vekaletname ve avukat tarafından bir örneği çıkarılarak aslına uygunluğu avukatın imzasıyla onaylanmış vekaletname örneği ile yapılan yazılı taleplerde söz konusu vekaletnamede avukat olmayan kişiler vekil olarak tayin edilmiş ise yapılacak işlemler açıklanmıştır.

1136 sayılı Avukat Kanununun "Örnek Çıkarabilme ve Tebligat Yapabilme Hakkı" başlıklı 56ncı maddesi, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 18 inci ve 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin; "Kanuni Temsilcilerce veya Vekillerce Yapılan Başvurular" başlığını taşıyan 80 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerince vekaletname hususları ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Anılan yasal düzenlemeler kapsamında, vekaletname örneğini çıkartıp, bu örneğin aslına uygunluğunu imzasıyla onaylayarak kullanmak, münhasıran avukatlara tanınmış bir hak olup avukat olmayan vekillerin gerek vekaletnamenin örneğini çıkartma, gerekse avukat tarafından onaylanmış vekaletname örneğini takip ettiği işlerde kullanma hakları bulunmamaktadır.

Bu itibarla, avukat olsun veya olmasın, vekillerin öncelikli olarak verilen vekaletname ile yapılacak işlem hakkında açıkça yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, ibraz edilen vekaletname esas alınarak Kurumca işlem yapılabilmesi için;

  • Vekilin avukat olması halinde baro pulu yapıştırılmış olmak şartıyla; noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin aslından, noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin onaylı suretinden veya örneği çıkartılarak aslına uygunluğu avukatın imzasıyla onaylanan vekaletnameden durumlarına uygun olanının,
  • Vekilin avukat olmaması halinde ise, noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin

Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız.