Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-077

13 Temmuz 2021

4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ GENELGESİ 09.07.2021 TARİH 41481264 SAYI İLE YAYINLANARAK 2021/24 SAYILI GENELGE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Bilindiği üzere 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteği 25/5/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteğinden Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar;

Sigortalı Yönünden;

 • 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,

İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş, isteğe bağlı sigortalılık hariç (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri Yönünden;

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • İşverenin 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • Tahakkuk eden primlerin aralıksız 12 ay süreyle yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca 2021 yılı Mart dönemi için geçici 24 üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, söz konusu sigortalı için 01/07/2021 ila 30/06/2021 tarihleri arasındaki işe giriş ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın işyeri kanunda belirtilen süre ve sigortalı sayısı kadar yararlandırılır.

 • İşverenlerin destekten yararlanmaları için, destek kapsamında işe aldıkları sigortalıların iş sözleşmelerinin işe alındıkları aydan itibaren 12 ay süreyle;

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15- Toplu işçi çıkarma,

17- İşyerinin kapanması,

19- Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22- Diğer nedenler,

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile  

      fesih,

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

Nedenleriyle feshedilmemesi gerekmektedir. 12 aylık sürede iş sözleşmesinin yukarıda belirtilen nedenlerle sona ermesi halinde işveren bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanmayacaktır.

Kredi Faizi veya Kar Payından İndirilecek Tutarın Hesaplanması;

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamına giren 5 sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, bu genelgenin konusu desteğe ilişkin Hazine destekli kefalet paketinin yürürlük tarihinden itibaren 30/6/2022 tarihine kadar işverenlerce kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirime gidilecektir.

Örneğin; Destek kapsamına giren (B) Ltd. Şti’ de bu destek kapsamında 1/9/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (C) için 2021/Eylül ayında 6111 kanun türünden (4447 /Geçici 10) düzenlenen beyannamede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken;

-   6111 Desteği öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 4.000,00 x %37,5=1.500,00 TL’dir.

-   6111 Destek tutarı= 4.000,00 x %5=200,00 TL’dir.

4.000,00 x %15,5=620,00 TL'dir.

Toplam: 820,00 TL 'dir.

-   6111 Destek sonrası işverenin ödemesi gereken tutar: 680,00 TL olacaktır.

-   4447 geçici 31. Madde destek tutarı: 3.577,50 x %37,5=1.341,56 TL

1.341,56 - 820,00= 521,56 TL'dir.

Bu durumda, 680,00 TL'nin işverence yasal süresi içinde ödenmesi ve diğer şartların sağlaması kaydıyla, bu sigortalıdan dolayı 2021/Eylül ayına ilişkin 521,56 TL, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirilecektir.

Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler;

Asıl ve alt işverenlerin, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanabilmeleri için,

 • Asıl işverenin, kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Asıl işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması,
 • 2021/Mart ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının; asıl işveren ve alt işveren yönünden ayrı ayrı sağlanması ayrıca kanunda belirtilen diğer şartlar sağlamaları gerekmektedir.
 • 2021/Mart ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısı ve ortalama sigortalı sayısı asıl işveren ve alt işveren için ayrı ayrı hesaplanacaktır,
 • Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiğinden, alt işverenlerin bu destekten yararlanmasında asıl işverenin işyeri tescil tarihine göre işlem yapılacaktır.

Destekten Yararlanmak İçin Yapılacak İşlemler;

4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla tanımlama yapılması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak tanımlama, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde - Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

İşverenlerce İşveren Sistemi üzerinden yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu Genelge ‘ye ulaşmak için linke tıklayınız.