Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-068

25 Haziran 2021

5510 SAYILI KANUNUN 4/(B) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI

15.06.2021 tarihli ve 2021/21 sayılı Genelge ile 7326 sayılı Torba Kanun’da yürürlüğe giren Geçici 84’üncü maddede yer alan durdurulan sigortalılık süreleri ve ihya hususu ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Geçici 84’üncü madde Kapsamdaki Sigortalılar;

30.04.2021 tarihi itibariyle prim borcu bulunması kaydıyla;

 • Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,
 • Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,
 • 5510 sayılı Kanunun 4b bendi kapsamında sigortalı sayılanlar,
 • Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,
 • Kuruma olan borçları 5510 sayılı kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar,
 • Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar.

Sigortalılığın Durdurulması

İhya kapsamındaki sigortalılardan 30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların bu sürelere ilişkin prim borçlarını,

 • 31.10.2021 tarihine kadar ödememeleri veya
 • İlgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları veya
 • 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde,
 • 31.10.2021 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.
 • Ayrıca prim ödemesi yapmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarı ile sigortalılıkları durdurulacaktır.
 1. DÖRT AYLIK ÖDEME SÜRESİ BEKLENİLMEKSİZİN TALEBE İSTİNADEN SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI

Geçici 84’üncü maddede öngörülen dört aylık süreyi beklemeden Kanunun yayım tarihinden 31.10.2021 tarihine kadar sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalılar ve hak sahipleri başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (84) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır. Ayrıca sigortalılarca e-devlet sistemi üzerinden de durdurma talepleri yapılabilecektir.

Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 01.05.2021 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Diğer taraftan durdurma talep tarihinden önce 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinde bulunmamış sigortalılar ve hak sahipleri, 31.10.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde bir defaya mahsus durdurma talebinden vazgeçerek Kuruma olan borçlarını, 7326 sayılı Kanunda öngörülen başvuru süresinde yapılandırmaları ya da cari usullere göre güncel gecikme cezası ve gecikme zammıyla ödemeleri mümkün olacaktır.

2. 7256 VE 7326 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRANLARIN SİGORTALILIKLARININ DURDURULMASI

7256 veya 7326 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırması devam edenler, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

Bu durumda olan sigortalıların ve hak sahiplerinin taleplerine istinaden yapılandırmaları iptal edilecek ve varsa yapılandırma kapsamında ödedikleri tutarlar program tarafından (1) prim ödeme türüne alınacaktır. Bu sigortalıların yapılandırma iptal işlem sonucu sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

Ayrıca yapılandırmaları devam ederken yapılandırmalarını iptal ettirip sigortalılıkları durdurulanlar tekrar talepte bulunsalar dahi yapılandırma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer taraftan yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların durdurma talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

3. PRİM BORÇLARINI 6183 SAYILI KANUNUN 48’İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRENLERİN SİGORTALILIKLARININ DURDURULMASI

Prim borçlarını, 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenlerin, başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek tecil ve taksitlendirmelerinin bozulmasını talep etmeleri halinde sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

4. DURDURULAN SİGORTALILIĞIN YENİDEN BAŞLATILMASI

Geçici 84’üncü maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde; “Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/5/2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.” hükmü yer almaktadır.

Sigortalılıkları Geçici 84’üncü madde gereğince durdurulanlardan (4/b) kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları, 01.05.2021 itibarıyla (06) koduyla yeniden başlatılacaktır.

5. (4/B) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIK SÜRELERİ DURDURULANLARIN DİĞER STATÜLERDEKİ SİGORTALILIKLARININ GEÇERLİLİĞİ

(4/a) kapsamında hizmet sürelerinin geçersiz, (4/b) kapsamındaki hizmet sürelerinin geçerli olması halinde öncelikle çakışan hizmet süresi içinde (4/a) kapsamında ödenen tutarlar 2014/28 sayılı Genelge doğrultusunda (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılacak, ardından 30.04.2021 tarihi itibarıyla (4/b) kapsamındaki prim borçlarına göre Geçici 84’üncü maddeye istinaden durdurma işlemi yapılacaktır.

Çakışan hizmet süresi içinde (4/a) kapsamındaki sigortalılığın geçersiz, (4/b) kapsamındaki sigortalılığın geçerli olduğu ve (4/a) kapsamında bildirilen hizmet sürelerine ilişkin primlerin ödenmemiş olması durumunda da yine (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsünün geçerli olması ve sonradan ihya edilmesi mümkün olduğu nazara alınarak, (4/a) kapsamındaki geçersiz olan sigortalılık statüsü iptal edilecek, primlerin ödenmemiş olması nedeniyle herhangi bir aktarım yapılmayacak ve sonradan talep edilmesi halinde (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsü ihya edilecektir.

6. DURDURULAN SİGORTALILIK SÜRELERİNİN İHYA EDİLMESİ

30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır.

İhya edilecek süreler belirlenirken, Geçici 84’üncü madde kapsamında durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerinin bulunması halinde sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;

İhya Tutarı = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 formülüyle hesaplanacaktır.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalılar ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.